SİPRİŞON SIXANON

image

Foto: amazon.com

Sauli Dəməşğədə xıdmət

Əv dərhol dəmande sinaqoqonədə bəyon karde ki, İsa çe Xıdo Zoəy.  Əy məsəkəson həmməy hədəyon mandəbin, voteydəbin: «Yerusəlimədə bə İsa nomi imon vardəkəson ğır bıkə əv nıbe bəqəm? İyoən əvoni bo həbs kardeyro, bə sər kahinon və bardeyro oməni bəqəm?»  Saul isə rujbəruj həniyən de yolə ğıvvə xıdmət kardeydəbe, demiyən hədəyon oqəteydəbe Dəməşğədə jiyə Yəhudiyon, bəvon sıbut kardeydəbe ki, İsa çe Xıdo vəd kardə Məsihe.

Ənəhoy dənıvarde ki, Yəhudiyon bo Sauli kışteyro sui-ğəsd hozı kardışone.  Əmma Sauli xəbə qətışe çımiku. Yəhudiyon şəv-ruj şəhri dərvozə qəviku ğərəvul kəşeydəbin ki, bıkıştın əy.  Əmma Sauli şoqirdon şəvi i aləmədə noşone əv bə səvəx, şəhri divoku evardışone saru.

Sauli Yerusəlimədə xıdmət

Saul oməy bə Yerusəlim, cəhd kardışe ki, umuj bıbu bə Rəbbi şoqirdon, əmma əvon tarseydəbin çəyku, bovə kardeydənıbin ki, əvən Rəbbi şoqirde.  Əmma Barnaba mıdofiə kardışe əv, vardışe həvariyon tono. Bəvon votışe ki, Saul ro şeədə çoknə vindəşe Rəbb, çoknə Rəbbi qəp jəşe deəy iyən çoknə əy Dəməşğədə de ciqə bəyon kardəşe İsa nom.   De jıqoy Saul mande çəvon tono, Yerusəlimədə deyəvon bə ico nəveydəbe, əyoən Rəbbi nomi de ciqə bəyon kardeydəbe.  Əv vey vaxti həsbəhs kardeydəbe de yunanə zıvoninə Yəhudiyon, əve əvon piyəşone Sauli bıkıştın.  İmoniyə boon ımi zınencə bardışone Saul bə Ğeysəriyyə, çəyoən dəro kardışone əv bə Tarsus.

Bı vaxti cəmi Yəhudeyədə, Qalileyədə iyən Samariyədə bo imoniyon icmo əmin-əmonəti bərpo be. İcmo Rəbbi tarsi dılədə jiyeydəbe, de Mığəddəsə Rufi dılvandi ovc kardeydəbe iyən heyve beydəbe.

Eneyi xəş bey

Peter şəhrbəşəhr nəveydəbe, əv oməy Liddədə jiyə imoniyon tono.  Eney nomədə qıləy odəmi tono şe, əv iflic bıəbe iyən həşt sorbe yonqoədəbe.  Peteri votışe bəy: «Eney! İsa Məsih tıni xəş kardeydə! Bəşt, qırdıku bıkə ıştə yonqo!» Eney əlbəhol əşte bə səpo.  Liddə iyən Şaroni cəmat əy xəş vindencən imon vardışone bə Rəbbi.

Tabitə bəyji bey

Yafoədə çe İsa şoqirdon arədə Tabitə nomədə qıləy jen hestbe. Çı nomi məno «Ceyrane». Tabitə hejo çoki kardeydəbe iyən bə kosibon koməqəti kardeydəbe.  Bı vaxtonədə əv noxəş qıniye, marde. Şıştışone çəy cəsəd, noşone kəy penə çəşmədə.  Liddə çe Yafo neziyədə beyro, şoqirdon Peteri əyo bey xəbə məsencən, vığandışone dı kəs çəy dumo iyən əvon oməyn xahiş kardışone: «Rəyrə boy çəmə tono!»  Peter əşte deyəvon dəro qıniye. Əv omencən dəvonişone əv bə penə çəşmə. Vevə jenon həmməy qırdə bin çəy tono. Əvon bəmə-şivən kardeydəbin iyən Tabitə deyəvon beədə dutə şəyon iyən oləton nişo doydəbin.

Peteri bekardışe əvon həmməy otağo, dəzıno oməy, dəmande bo dıvo karde. Çəyo əv odyəsəy bə mardə tərəf votışe: «Tabitə, bəşt!» Jeni okardışe ıştə çəşon, vindışe Peter, nışte.  Peteri qətışe çəy dast, koməq kardışe bəy ki, bəştı bə səpo. Çəyo əy sədo kardışe co imoniyon iyən vevə jenon, bəyji bekardışe Tabitə bəçəvon nav.

In xəbə bə cəmi Yafo pevılo be iyən vey odəmi imon vardışe bə Rəbbi.  Peter xəyli mande Yafoədə, əv dəbboğ Simoni kədə mandeydəbe.

Korneli vində çiyemon

Ğeysəriyyədə Korneli nomədə qıləy odəm hestbe. Əv İtalyan nomədə bıə hənqi sərsabe.  Korneli ıştən iyən çəy xıyzon həmməy mominbin, Xıdo tars hestbe çəy dılədə. Əv bə ehtiyoc bıəkəson xəymandəti kardeydəbe iyən hejo bə dıvobe bə Xıdo.  İ kərə bəruj təğribən peçoştə saat seədə Korneli çiyemonədə vindışe ki, Xıdo mələk oməy çəy tono sədo kardışe əv: «Korneli!» Korneli tars-larzi dılədə edyəsəy bəy, votışe: «Çiçe, çımı əğə?» Mələki votışe bəy: «Iştı kardə dıvon iyən xəymandə koon rəsəyn bə Xıdo, Əy nəzər səğandışe bətı.  Esət bə Yafo odəmon bıvığand, bıdə əvon Peter votə bıə Simoni sədo bıkən.  Əv dəbboğ Simoni dıyokənoədə bıə kədə ğonəğe».  Deəy qəp jə mələk şe bəpeştə Korneli doşe sədo karde ıştə xıdmətəvononədə dı kəsi iyən qıləy mominə etiboynə sərbozi.  Qəp jəşe boəvon bıəyon həmməy iyən vığandışe əvon bə Yafo.

Peteri vində çiyemon

Maşkinə ruji çoştəsəy saat donzə əbi, Korneli vığandə odəmon bə şəhri nez beədə, Peter bo dıvo kardeyro peşe bonisə.  Berdəmədə əv bərk vəşi qəte, harde piyeydəşbe. Xorək hozı kardeədə Peteri qıləy çiyemon vindışe.  Əy vindışe ki, osmon obəy, hovujə parçə ğəzinə ço kınco qətə bıə qıləy çiy bə zəmin evardə be. Parçə səpe har curə çolınqə həyvonon, luzəfırskardə həyvonon iyən pərəndon hestbin.  Qıləy sədo votışe bəy: «Bəşt, Peter, obırın iyən bəhə». Peteri cəvob doşe: «Əslo ne, ya Rəbb! Az ıştə umrədə, nə hərom, nəən mırdolə həyvoni qujdi hardəmni».  Bəvədə sədo dıminə kərə ome iyən votışe: «Mırdol məvot bə Xıdo təmiz votə çiyon».  Se kərə ım tikror be, çəyo ə parçə əlbəhol bə osmon rost kardə be.

Peter şeydə bə Korneli kə

Peter hələn ın çiyemoni barədə şıneydəbe ki, bı vaxti Korneli vığandə odəmon Simoni kəy parse-parse oməyn nez bin, mandin kəybə qəvədə.  Əvon dəmandin bo sədo karde ki, Peter votə bıə Simon iyo mandeydə?  Peter hələ çə çiyemoni barədə no-peqətədəbe ki, bı vaxti Rufi votışe bəy: «Se kəs nəveydə botı.  Bəşt, eşi saru. Tərəddud məkə bışi deyəvon, çumçıko Az vığandəme əvon».  Peter eşəy saru, votışe bı odəmon: «Azim şımə nəvə odəm. Şımə boçi oməşon?»  Əvon cəvob doşone: «Korneli nomədə qıləy sərsa heste. Əv saleh iyən Xıdoku tarsə odəme, Yəhudi xəlğ həmməy hurmət kardeydə bəy. Qıləy mığəddəsə mələki bəy əmr kardəşe ki, tıni bəştə kə dəvət bıkə, bəştı votəyon quş bıdə».  Bəvədə Peteri dəvət kardışe əvon bə kə iyən ğonəğ oqətışe. Maşkinə ruji Peter əşte şe deyəvon iyən Yafoo bıə kali imoniyonən bəvon umjən bin.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
21:13"Неделя турецкой кухни" в мире20:45Азербайджанский Шамахы избран «Туристической столицей тюркского мира»20:22Фестиваль TEKNOFEST вызвал большой интерес у жителей и гостей Баку19:26"İlahiyyatçılar üçün ərəbcə-azərbaycanca lüğət" işıq üzü görüb19:19ALLAH ALİ ŞƏXS VEDA ƏDƏBİYYATINDA AŞAĞIDAKI KİMİ TƏSVİR EDİLİR...!18:32Vətəndaş cəmiyyətləri də “Konflikt və post-konflikt ölkələrin media şəbəkəsi”nə qoşulur22:03Media tərəfsiz, qərəzsiz və obyektiv ola bilərmi? - Təcrübəli jurnalistlərin baxışı21:33Башня Бурана - историческая достопримечательность севера Кыргызстана21:22Об отношении Турции к политике расширения НАТО11:06Azərbaycan-İraq Mədəni Əlaqələr İB-nin “Yalnız İrəli” filminin İctimai baxışı və Təqdimat Mərasimi22:47Россия впервые за войну в Сирии атаковала израильский истребитель – почему?19:01САМОЕ КРУПНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА( К МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ 2006 ГОДА) ЧАСТЬ II18:37САМОЕ КРУПНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА( К МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ 2006 ГОДА) Часть I11:32ATİB-in ÜMUMİ YIĞINCAĞI KEÇİRİLDİ13:41Что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО13:38Приложила ли Россия руку к вето Турции относительно Финляндии и Швеции?13:17Мераб Чухуа: «Геноцид черкесов остается на повестке дня»12:45Седакьет КЕРИМОВА: ИТИМ20:52Турция отмечает 103-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы20:18Cəlilabad abidələri14:43Чем грозят властям Ирана голодные бунты?23:34რას წერდა კინტოებზე იაკობ გოგებაშვილი23:04Crisis in Ukraine and Iran national interests22:34KİJƏBƏ TOPONİMİ HAQDA17:08Çin Nereye? Çin’de Neler Oluyor12:51Крыло войны: власти Таджикистана дождались оппонентов с оружием в руках12:20نایب رییس مجلس شورای اسلامی در راه باکو10:03Tahirə Məmmədova – Şuşalının Şuşasız və Şuşalı ömrü09:54Şuşalı qəhrəmanlar haqda tammetrajlı sənədli film çəkilib22:33Планета, скрытая в глубинах Земли22:15Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı başa çatıb19:01В Шуше открылся V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль»09:54Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией09:31Анкара развивает активную дипломатию в Центральной Азии22:52ARMENIAN LIES AND USA NEWSPAPERS FROM 1880 TO 1922 WITH ORIGINAL NEWSPAPER PHOTOS22:42KAFKAS HALKLARINDAN ÇERKES Ubıhlar: Yerli Azınlık Halklar yolunda17:04Heydər Əliyevə arxalanan gənc azərbaycanlı mütərcim12:509 May Qələbə günü, yaxud “Dövranın çərxi” düzgün dolanmayanda...19:08Поговорим о России и её роли во Второй мировой войне14:00İRAN TALİBLƏRLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI DAVAM ETDİRƏRƏK DAHA DA GENİŞLƏNDİRƏCƏKDİR13:32Bizə hansı ilahiyyatçı lazımdır, yaxud məscid imamı necə olmalıdır?13:22Media və Mülki Cəmiyyət İctimai Birliyi şəhidlərin şərəfinə inşa etdiyi xatirə kompleksinin açılış mərasimini keçirib (FOTOLAR - VIDEO)09:24Исполняется 130 лет автору «Бушевало Черное море»22:06مغول ها می آیند21:33Откуда растут ноги у теории о том, что у Гитлера была «еврейская кровь»20:43SİPRİŞON SIXANON13:09Татарская община Азерюайджана отметила Рамазан Байрам09:38Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга21:45Израиль празднует День независимости, главная церемония проходит в Иерусалиме16:33გულნარა ინანჯი: ყარაბაღის 44-დღიანი ომის დროს, საქართველომ აზერბაიჯანს მხარი რეალურად და მორალურად დაუჭირა11:54Грузия и фактически и морально поддержала Азербайджан во время 44-х дневной войне15:37Sufilər niyə ət yemir14:32BİR DAHA MÜSƏLMANLARIN NƏZƏRİNƏ07:49Идеологический тупик казахского парт-строительства06:40Dostluq və qardaşlıq himni - Əhməde HƏPO15:02“Yaxşılıq Yarat” adlı xeyriyyə və əyləncə xarakterli tədbir keçirilib16:16Президент: Во время войны мы отслеживали направления поставок оружия из России в Армению12:04Отменить страдания18:09Напряженность в Приднестровье грозит выходом войны за пределы Украины16:52Qüds azadlıq yolunda16:32Vaşinqton Fələstin-İsrail münaqişəsini Fələstinin iştirakı olmadan həll edir?!16:21Сквозь его объектив: жизнь в гетто глазами заключённого там фотографа15:56Голоса Варшавского гетто: Мы пишем нашу историю03:05Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев - о провокациях.03:01Приднестровская провокация21:14Ученые выяснили, куда ходят домашние кошки, когда гуляют на улице20:37В Баку издан роман Курбана Саида "Али и Нино" на талышском, удинском и лезгинском языках19:28Народные легенды: Местность на Иссык-Куле, где обитала одичалая девушка (видео)13:44ИЗРАИЛЬ ЗАМЕНИЛ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ13:38Израиль и Азербайджан: 30 лет спустя15:03Циклична ли история человечества?14:49Викинги поставляли в Киев черепа гренландских моржей14:27QAYANIN İÇİNDƏN GÖYƏRƏN PALID21:12Mardin’de Tesadüfen Bulunan Mağara, Devasa Yeraltı Şehri Çıktı21:03В Анатолии нашли подземный город христиан20:14Северные территории "незаконно оккупированы Россией", говорится в дипломатическом документе20:03Очередь - за Приднестровьем? Эксперты гадают о судьбе другой непризнанной республики12:40Расширение НАТО было ошибкой?18:03Кишинев оправдывается: «Мы не вводили мер экономической блокады Приднестровья»10:42Турция спустя годы может открыть новую страницу в тюркском мире, но...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Media və Mülki Cəmiyyət İctimai Birliyi şəhidlərin şərəfinə inşa etdiyi xatirə kompleksinin açılış mərasimini keçirib (FOTOLAR - VIDEO)
 2. გულნარა ინანჯი: ყარაბაღის 44-დღიანი ომის დროს, საქართველომ აზერბაიჯანს მხარი რეალურად და მორალურად დაუჭირა
 3. Qüds azadlıq yolunda
 4. Sufilər niyə ət yemir
 5. Tahirə Məmmədova – Şuşalının Şuşasız və Şuşalı ömrü
 6. Azərbaycan-İraq Mədəni Əlaqələr İB-nin “Yalnız İrəli” filminin İctimai baxışı və Təqdimat Mərasimi
 7. Грузия и фактически и морально поддержала Азербайджан во время 44-х дневной войне
 8. Dostluq və qardaşlıq himni - Əhməde HƏPO
 9. Голоса Варшавского гетто: Мы пишем нашу историю
 10. Vaşinqton Fələstin-İsrail münaqişəsini Fələstinin iştirakı olmadan həll edir?!
 11. Bizə hansı ilahiyyatçı lazımdır, yaxud məscid imamı necə olmalıdır?
 12. Сквозь его объектив: жизнь в гетто глазами заключённого там фотографа
 13. Напряженность в Приднестровье грозит выходом войны за пределы Украины
 14. Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев - о провокациях.
 15. Президент: Во время войны мы отслеживали направления поставок оружия из России в Армению
 16. Седакьет КЕРИМОВА: ИТИМ
 17. BİR DAHA MÜSƏLMANLARIN NƏZƏRİNƏ
 18. Отменить страдания
 19. İRAN TALİBLƏRLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI DAVAM ETDİRƏRƏK DAHA DA GENİŞLƏNDİRƏCƏKDİR
 20. مغول ها می آیند
 21. 9 May Qələbə günü, yaxud “Dövranın çərxi” düzgün dolanmayanda...
 22. Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга
 23. Татарская община Азерюайджана отметила Рамазан Байрам
 24. Израиль празднует День независимости, главная церемония проходит в Иерусалиме
 25. Heydər Əliyevə arxalanan gənc azərbaycanlı mütərcim
 26. ARMENIAN LIES AND USA NEWSPAPERS FROM 1880 TO 1922 WITH ORIGINAL NEWSPAPER PHOTOS
 27. “Yaxşılıq Yarat” adlı xeyriyyə və əyləncə xarakterli tədbir keçirilib
 28. Анкара развивает активную дипломатию в Центральной Азии
 29. Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией
 30. Поговорим о России и её роли во Второй мировой войне
 31. Планета, скрытая в глубинах Земли
 32. نایب رییس مجلس شورای اسلامی در راه باکو
 33. Çin Nereye? Çin’de Neler Oluyor
 34. САМОЕ КРУПНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА( К МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ 2006 ГОДА) ЧАСТЬ II
 35. Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı başa çatıb
 36. Идеологический тупик казахского парт-строительства
 37. Приднестровская провокация
 38. Что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО
 39. SİPRİŞON SIXANON
 40. Crisis in Ukraine and Iran national interests
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
ГАЛЕРЕЯ