Ethnoglobus » НАРОДЫ » Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....

Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....

image
Tolışi ədəbiyoti tarixiku

Isətnə Tolışə poeziyə mühumə qıle poə həm  ğorbətədə ,həmən vətənədə jiə şairon tərəfo ofəy bedə və ın poeziyə ıştə bətnədə Vətəni dardon,vətəni məhəbbəti tikiyən de yolə eşği tərənnum kardedə.Səbəb vətəni həsrəti yol be,soron dorozi vətənii məcburən nıvindeye.Bı poeziyədə bə vətəni anqll qıle problem ni ki, ın şaironən  məşğul nıkəy...Bıro xususən Rasiyədə jiə tolışon de Vətəni anqıləti de muxtəlifə roy ıştəni biruzə dodə ,çəvon ofəy kardə poeziyədə isə ın anqıləti,bə vətəni anqıl bə vətəndoəti,əvlodəti həmməysə  ve dığəti cəlb kardə.
Tolışi ğorbəti poeziyə qıle zumandə numayəndən  şair  Etibar  Əliyeve.
1955-nə sori təvəlludış bıə şair əslədə çe Liki rəyoni Rəzəvulə diekuye .Texniki ali təhsiliş heste.Əğılətiş,cıvonətiş Azərboyconədə dəvardə,əmmo tojə devri deştə vardə problemon cıvonə Etibarış bə ğorbətə diyaroş barde və əçe təhsil,  ko,fəoliyət həmən məcburən de ğorbəti anqıl be....
Bəli,jimon ıştə hukmi dodə,inson bə təsəvvur nıkardə tale jidə ,nınıvıştə ğısməti vində,,əmmo rujon ,soron davardə,Xıdo bə insoni baxş doə təb,istedod, ilhom isə odəmi daxilən lovnidə,norohət kardedə,və əy məcbur kardə ki,əv bəştə xəlxi mənsubiyəti çe yod beməkəy,boştə xəlxi, boştə vətəni çiç isə,çiçon isə bıkəy, daxilən vicdonən rohət bıbuy...Və bı zəmon ğələm bə qərək omedə...
Ve çoke internet ğorbəti vətəno arə ən çok pardi roli bardedə,ğorbəti jiə şair de interneti vasitə bə vətəni,bəştə doğmə xəlxi tono omedə,rəsedə,i bedə.
            Etibari şeiron bəni co tolışə şairon çe zıvoni nəzəku bə dı vırə poə karde bəbe: tolışə şeiron ,tırkə şeiron.Çı şeiron arədə məno cəhəto qıle xətt kəşe əbıni.Ha deynəni zıvonədə nıvıştə şeiron qıle ğəlbi qup- qupe,qıle fami curbəcurə ifodone.Boənən əçe bə har zlvondə nıvıştə şeiron umumi qıle nəzə səğandəmon.
      Muəllifi tolışə şeiron əsosən bə ğorbəti mevzi həsr bıə,tikiyən dəğiğ bıvotəmon, ğorbətədə jiə insoni,şairi bə vətəni həsrəti ,boəy pəşi qəte həsr bıə.De xatirə ,de nastalqiyə hission nıvıştə bə ın şeiron sığə dılon jeqo bə hərəkət varde ğodrətədəy.
Bə misalon ovaştəmon.Muəllifi bə şair M.Arazi məşhurə " Salamat qal" şeiri nıvıştə nəzirə " Səlomət bi" ( 2019)şeiri deştə orijinələti,deştə poetizmi bə yod əbədi nıvıştə bedə:
Bəlkə ujən onıqardim,ya mardim,
Co maholdə dərsım qəte,odəm bim.
Ğədım nıznəy ,Vətəniku su- sard bim,
Bəlkə tıni çəşi puri nıvindım.
Zəmin səlomət bi,sığ səlomət bi,
Bandon səlomət bi,di səlomət bi.
Bın bəndədə iqlə bəlkə sıxani de ğasbu sıxani dəyiş karde ehtiyoc heste,əsos isə muəllifi ğsyə,mətləb bmə bəni dasti dılə oşkoye; Vətəniku co beve qonə,dardinə hisse.Nıpie- nıpie çe moəku co be odəmi bə ğəmi- ğussə duçor kardə.
9 bəndiku iborət ın şeiri har bəndiku sıxan okarde,təhlil barde bəbe.Əslədə bəsə orijinəlisə ve zumande ın şeir.Şair oxonə bəndi jeqo sə kardə:
Konco bıbom,az ıştınim,detınim,
Iştı həvom,ıştı ovim,zəminim,
Iştı nomim,ıştı nunim,nemekim,
Iştı baləm,,Etibarim,botınim.
Şoyə rujdə,xəyə rujdə şo bıbi,
Vətən ,səlomət bi,el,səlomət bi.
Təbi,ən həyoconinə dəğiğon əhvol doə bedə bın şeirədə,həmən vətəni məhəbbəti çiçiku iborət be şərh bedə bı şeirədə.( Ğafiyə cəhəto be bəzne kali ğuzuron iyo ıştəni nuşu dodə,əmmo əmə insoni bı jeqo dramatikə vəziyətədə əy bəsə dəşe əsos qətedəmon ) Şeirədə şeiri( muəllifi) ofəy kardə əhvol klassikə formədəy və bın şeiri de cəsorəti həzo- həzo odəmon hissiyati ifodə  votedəmon...
( Bın şeirədə mı dıqlə tojə tolışə sıxanımən umute; zilkukə_ lalə, sibest_ se livəynə yoncə ..)
Muəllifi məşhurə qıle şeirikuən qəp bıjənım." Ğısmət bəbe,bomem Boboqilisə".In şeir ıştə Vətəni çe dılo piə kəson çı Vətənimu co bıədə davardə nığılə hissiyaton əkse,ovaynəy.Təbi,bəsə dəşe lozime çe vətəniku co bıə kəson deştə xoşi çe vətəniku co nıbin.Vətən bə ğorbət oqardədə,bun bə osmon peşədə vəziyət vətəndoə  odəmon jeqo bə ğorbət vadar kardə.Şeir çe vətəndoə insonon çe vətəniku co bıədə davardə hisson kulluyate.
Maştə- maştı beşim bə ro,şığisə,
Rizim mande alafisə ,rizisə,
Nəfəsım sey ,nıştim laqə sığisə,
Xəbəm seme,mıni zındəş,xosə sığ,
Vote,ıştı yurdi sığim,yurdi sığ.
Lirikə ğəhrəmon bə adət- ənənon monasib de Boboqilə ocəğiən vida kardə,nəzır dodə,dəy bıə əhdi - peymoni tojə kardə.Vətəni teğon,bıron jeqo çe yodo bekardəni:
Bənem qıley hındılə bır pepuşə,
Çımı lınqış qətışe bərk,dəpuşe,
Rostım karde,bənem bə dast teğ eşe,
Xəbəm qəte,hlndılə bır ,çə xəbəy,
Vote,bıyə,Vətəniku işorəy.
Muəllif oxonə bəndədə isə çe Vətəni nomiku sıxan kardə,bə əvlodon Vətəni çe yodo benekarde asbardedə.Ve ,ali hisse ın hission! Və umrujnə rujədə əmə vindəmon ki,həğiğətən ,Vətəni bəştə ağıl mandə,mudrikə zoon ehtiyocışon heste.Vətən daradəybu,xəlq bə tasi- vasi duçar kardə bedəbu,xəlqi əvlodon diəroədə,ğorbətədə de keyfi,eyş- işrəti məşğul be çanə ğanuniye? 
Muəllifi ın şeir ıştə aktualəti um rujən oqətəşe...
      Bınıvıştiku qəp jə məğolədə muəllifi har şeiriku sıxan okarde məğbulə ro ni,əmmo muəllifi ofəyəmoni xarakterikə holon ifodə kardə əsos şeironku qəp je rostə roye..Etibar muəllimi, təsuf ki,əsəronış tobə ısə kitobi holədə çapış karde zınəni.Şairi şeiron əçe interneti səhifədə peqətedəm.Bı səhifədə muəllifi eyni zəmonədə tolışi  " Vətən,bətı ğıbon bıbom"(2023)," Boli,bəştı ğıbon ,oqard bə di",(2018)," Çəmə di"(2021), unən şairi benomə şeir bəmı rast qınye.Fik kardəm ın şeiron muəllifi tolışə şeiron i ğisme,əmmo çıvon əsosədə şairi tolışə dınyo bə çəş varde bəbe." Çəmə di" şeiriədə şair ıştə doğmə di tərənnum kardə,əçe zoon- kinon çe yurdi var- devlət hisob kardə.In fam çanə bə odəmi dıl nıştə:
Ğızıle har sığı,vəşte har vıron,
Çokə zoon rosniə,re inə kinon,
Har sıxanı şin omedə bə zıvon,
Etibari son məkoniş,çəmə di!
Tı aziziş,tı reçiniş, çəmə di!
Çımı dıliş,çımı vıliş,çəmə di!
Şair etibar çok famedə ,çəmə xəlqi tale tojə nəsli çanə mıdrik,ağılmand beku  şıkırəy və əv bə tojə nəsle de vətəni tale jie orzu kardedə.Roste,jimondə maddiyət əsose,əmmo çe yurdi,nənə,vətəni tale bəqəm bəpe çəməku diəro bıbuy və har çi bəpe bə maddiyəti ğıbon bıdəy? Bəni Tolışi yolə siprişi Etibar 
bə tojə nəsli bə doğmə vətəni oqarde maslahat zınedə.
Hamsiyə kinə nışon kaje Həsəni,
Tınən bıvot ,bıstənəmon Susəni,
Boy bıvindi Husnə mamuən tıni,
Boli,bəştı ğıbon,oqard boy bə di,
İnə nənə bıkə,tınən Pı bıbi.
" Boli,bəştı ğıbon,oqard, boy bə di"( 2018).
In dumoton az fik kardəm,çe Vətəni vəomə soronku norohətəti kəşə qıle təfəkkuri məhsule...
Etibar Əliyevi ofəyəmonədə çəmə( Azərboycono,tolışi) klassikə ədəbiyoti mısbətə təsiri har şeirədə bı və ya co  dərəcədə osəme bedə.Bimi numunə əçe benomə qıle şeiri varde bəznem ki, ın şeir de ın misro bino bedə və ın misro ıştən qıle aforizme:"Biləkotən ıştəni dıyo hisob kardedə". Və mərəğine ın şeir bitov de mudrikə sıxanon təğib bedə ki,ın cəhət muəllifi çanə qeşə dınyozıne xıvand be bı mionə noydə.Dığət bıkən:
Bəlel nıbıə vırədə əlelən,velə kulən
Lap ıştəni vənə do,tınığ hisob kardedə.
Əlez zındə ıştəni ğəzənəsə ve zumand.
Kəjələ beşdə bə kum,jeqo zındə  bandədəy.
Dınyoədə de hurməti mandedə çokə inson,
Bevəcə ko məqət ki, bətı nıvotin heyvon...
Qıle qədə şeirədə jeqo nığılə dumoton vote komiləti əloməte...
Az hələ fik kardedəm, Etibar muəllim hələ ıştə dıli zuy həməş bəştə poeziyəş noəni,ha rujnəki ko- quzaran əve çı poeziyəku co bıkoən,bəyjeqo quman kardəm əbədiyəti əçe poeziyə har çiku bə nav əçe şeiron bavay.Bı roədə bə Etibar boli yol- yolə ovandon orzu kardəmon.
Şairi tırkə  şeiron həxədən  kali fikon vote pidəme.
Etibar muəllimi bə tırkiən ve çokə şeironış heste.In şeiron veyni de ulkə ,unən çe şairi davardə roon anqıle.Qıle dorozə ji davardə şair çe jimoni  qulqulonku davardencə  çe hodison mohiyəti çe nığılo famedə,bə hodison de filosofi çəşi diə kardedə.Muəllifi " Təkcə yaradana imtahanım var"," dınyo", "Bir üzü qaradır,bir üzü ağdır"," Mərhəmət və zaman'  unən co şeiron deştə fəlsəfi mohiyəti fərğine.
Şair " Gəldi də, getdi" şeiriədə votedə:
Bir gün köçəcəyəm dünyadan mən də,
Ruh qalmaz heç zaman ruhsuz bədəndə.
Elimdə,obamda,kəndimdə,yurdda
Kimsə yada salıb deyəcəkmi heç
Bir oğlan var idi ,gəldi də,getdi.
Şairi daima umri mıvəğğəti be bə həyocon vardedə,əy bə fəlsəfi dumoton ğərğ kardedə." Loğman və Əzrayil" şeiriədə muəllif bə kanə hikoyə de tojə nəzə diə kardə,və ğənimət zınə  umuriku bo insonon çokə koon vindedə,bə nəxoşon coni xəşəti dodə....." Dedilər"(2017)  şeiriədə muəllif de  dialoqi vasitə həm i tərəfədə bə insoni inomi ifodə kardə,həmən bə insoni inami mardeku bə dəhşət omedə...Həmçinin " Kölgəm" şeiriədən bə dusti,insoni inomi qin karde bə ınsoni ıştəni marde bərobər qətedə:
Qorudum hər zaman onu,
Qoşa getdik çətin yolu,
Vəfasız vicdansız oldu
Diriykən basdırdı məni.
 Şairi bə fəlsəfi şeiri meyl " Nərd taxtə,"şeirədən çok vinde bedə.
ŞairEtibar Əliyev ,təbii,yolə vətənpiə şaire,de vətəni tale jidə,44 rujnə dıminə Hərəboği muharibə əçe çand qılə şeirədə ıştə əksış peydo kardəşe.Şair "Ölməz şəhidim" şeiriədə votedə:
Qanınla torpağı Vətən eylədin,
Hər daşı,qayanı sipər eylədin,
Şuşanı düşməndən azad eylədin,
Ləkəni  üzündən silən şəhidim! 
Mı Etibari bə mığəddəsə moon həsr kardə " Dəyişmərəm", bə sipiəsə muəllimon de yolə ehtirami nıvıştə bə  " Hardasan, ay şirin çay müəllimim" şeiri unən bə ,Cənubi Azərbaycani  mövzusuədə bə ğələnm sə bıə " Təbriz Azərbaycandır " şeiriən  bəqəm kardəm, ımoni əsl poeziyə  nümunə hesob  kardedəm.Çe .Etibari de əsl vətəndoə norohətəti nıvıştə bə "  Qarımış qız","
" Kal insan" unən co şeironən  təğdir kardəm.Çe şairi  " Qarabağ azadsan deyən Komandan" şeiri  isə çe  Zəfərə  rujiku bamal omə şodkomə hission əhand çok- çoki osəmedə,ə hisson bəsə dəşedə..Şair bı   hodison de  zahiri seyri  diə kardəni,əv bı tarixi rujon de tarixi çəşi diə kardə,ğıymət dodə.." Təqaüd",şeiriədə şair nıvıştedə:
Dəyişibdir adət,dəyişib zaman,
Məmurumuz vermir Tanrıya aman,
Əzrayıla tapşırıblar ucadan,
Qoyma arta, ömrü kasıb millətin.
Etibar  bə Vətəninə bütov anqıl bıə  şaire və çe vətəni har zoə,,kinə fəxr kardə vətəndoye..." Mübariz çağırsın ucadan hamı " şeiriədə muəllif nıvışdə:
Hər döyüşdən qayıdanda zəfərlə
Mübariz də sevinərdi fərəflə,
Heyran olub qələbənə ürəklə
Sevinərdi bütün Talış elləri,
Bəzənərdi fırtınalar meydanı.
Umumən,Etibar Əliyev orijinələ sənətkoye,de qərqinə fəoliyəti məşğul bıbuən, bə poeziyəş xususi qıle məhəbbətış,daxili anqılətiş heste.Əçe poeziyə həxədə ın tənğidə rayan bəştə ğarz zınedəm ki,Etibar həmə şeiron səpe eyni dərəcədə ko kardəni,əçe ve çok şeiron heste məno- məzmuni cəhəto dıli rozi kardedəbusə,texniki,bədii cəhəto lanqedə.Xusun şeiri bəndon,misron bə ğafiyə varde cəhəto nırəsə cəhətonış xeyli heste ki,ımoni bəni Etibari ranqədə bıə şairiku vinde xoşə hol ni.Əmmo bovə  kardəmon şair Etibar Əliyev ıştə ın zənqinə ofəyəmoni bə kitobi hol dənoədə 
, ə nırəsə cəhəton çe mionədə pebəqəte...
Jeqo qumon kardəm ki,Etibar Əliyev bə çəmə tolışi ədəbiyoti tarixi dənoe lozime,çumçiko əçe poeziya  bə xəlxi jimoni çe nığıliku anqıle,əçe poeziyə tolışi poeziyə mevcidatəti ıştəku rəsm kardə çand qılə poetikə hodisonku qıleye və çımə həx  ni bı poeziyə mısbətə keyfiyəton çəşi epuştəmon....
Bəşmə poeziyədə yojə ovandon orzu kardəmon,Etibar muəllim!
P.S.məğolə nırəsə cəhəton ,inən Etibar muəllimi ofəyəvoni,jimoni həxədə bəmə doə tojə məlumaton  bə məğolə daxil bakamon.
5_13 may,2023- nə sor.
Camal Lələzoə.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
17:42Peşmerge Kerkük'e geri mi dönüyor?17:23Путь урегулированию на Кипре - принцип двух государств17:15Beynəlxalq radio Qarabağda fəaliyyətə başladı: xəbərlər həm də erməni dilində təqdim ediləcək18:53Президент Байден встречается с премьер-министром Нетаниягу и оказывает на него давление18:24В Анкаре стартовал Фестиваль мировых культур с участием посольств 55 стран20:59Азербайджанцы Молдовы выступают против минного терроризма Армении15:16Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе15:10В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха19:19Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО17:28İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar16:26A Human Rights Report on the Azerbaijani Turks in Iran: April-June 202316:14Минобороны Азербайджана: В Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия17:09Веха турецко-японской дипломатии: фрегат «Эртугрул»20:20В Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное еврейскому Новому году19:50Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni18:24Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии19:00В Кыргызстане пройдет Конгресс «История тюркских государств»17:25Путин отметил важность реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке13:24Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения19:31Президент Алиев принял министров тюркских государств17:53В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино11:2331 Ağustos günü çekilen iki telgraf14:40На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)14:33На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция13:17На матрице истины ( Продолжение)13:09На матрице истины20:25К чему стремится Иран, вступая в БРИКС?16:17В Казахстане возрождают редкую породу собак12:19Дом для Матрешки13:26Sepah emissarının Gürcüstanda din adı altında fəaliyyəti19:49Белуджские сепаратисты столкнулись с проникновением исламских террористов19:35Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет19:08Политические манипуляции Армении в Лачинском коридоре17:50Чем важен визит главы МИД Турции в Ирак18:47Американцы устраивают саммит с Японией и Южной Кореей против Китая, России и КНДР18:38Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину22:44ŞEYX NƏSRULAH MARNEULİDƏ.\ALLAH SƏNƏ RƏHMƏT ELƏSİN C.MƏMMƏDQULUZADƏ19:43"Звезда Монголии". Бывшая "шестнадцатая республика СССР" дрейфует на Запад20:54В Казахстане отмечают День Абая14:41Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача13:26Роскосмос заявил о запуске ракеты со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный18:47Игорь Волчек: Мультфильмы должны развлекать и воспитывать12:34И все равно — ашхабадец: Валерию Непомнящему — 80!18:05Более половины населения Великобритании– не христиане, а две трети жителей Лондона – представители этнических меньшинств11:11Как христианство завоевало Рим с помощью простой математики13:31В Ашхабаде прошел саммит глав Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана21:59В Беларуси стартуют II Игры стран СНГ11:24ТIигьиржалви шаир11:15Турция может стать новым центром в энергетике18:58DİL CƏBHƏSİNƏ ƏSGƏRİ BORC18:37دریاچه اورمیه با حکومت جمهوری اسلامی احیاء نمی‌‌شود18:30Maşallah Rəzmi: Urmiya gölü İslam Respublikası hökuməti tərəfindən canlandırılmayacaq15:32Proqnozlara görə, Urmiya gölü yayın sonuna qədər tamamilə quruyacaq12:22Кишинев отстранит от должности главу Гагаузии12:14"Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия18:25Этнографический женский костюм юга Узбекистана16:18Tehranın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları13:30İRAN-AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRİNİN GENİŞLƏNMƏSİNƏ KİM MANE OLUR ?09:51Президент ТРСК: Операция на Кипре предотвратила еще большую трагедию14:12Şuşalı qəhrəman İsrafil İbrahimov haqqında sənədli film çəkilir12:33‘Başkan Barzani’nin Azerbaycan ziyaretinin manevi değeri çok yüksek, bunun sonuçlarını göreceğiz’12:21Почему странам Центральной Азии нужно объединяться11:46Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык08:58Итоги вильнюсского саммита НАТО и сбалансированная политика Турции09:59Кошки Ван – достопримечательность Турции09:16Какой будет судьба бойцов «Вагнера» в арабских странах?21:07Расширение НАТО и Япония как форпост «западного мира» в Азии18:59Язык цветов в Османской империи18:56Посол России вызван в МИД Ирана12:46HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANÇILIQ İDEYASINDA CƏNUBİ AZƏRBAYCAN12:26MILLƏT, MİLLİYYƏT, MİLLİ KİMLİK, ETNİK MƏNSUBİYYƏT, “MİLLİ” SÖZÜ22:29Dua Etme; Dilsel mi, Eylemsel mi?17:21Культура и инновации11:50В Турции стартовал 662-й турнир по масляной борьбе «Кыркпынар»11:40Астана: сияющая звезда Центральной Азии12:27В Ташкенте открываются Недели культурного наследия Узбекистана и партнерских инициатив12:07В Ташкенте открылись выставки туркестанского авангарда и Темуридского ренессанса11:54Какие выгоды несет России вступление Ирана в ШОС12:46Без приоритета на Тайнството, Църквата се превръща в хуманитарен клуб с униформени служители19:08"Каждое дерево особенное". О мире народных музыкальных инструментов Марьяна Скромблевича16:03В Туркменистане началась Неделя культуры20:54İBRAHİM PEYĞƏMBƏRİN YANLIŞI, TANRI MƏRHƏMƏTİ20:21Что стало с памятником в Хедера?20:38Талибы провоцируют конфликты из-за водных ресурсов15:58Жители Центральной Азии считают свои страны «перевалочным пунктом» для релокантов из РФ16:41“Heydər Əliyev: Azərbaycanda elm və təhsil” mövzusunda III şagird respublika konfransı keçirilib10:10Firudin İbrahimi və azərbaycançılıq12:08В Эрзуруме открылся Центр исследования турецко-армянских отношений18:48Этапы возрастной дискриминации согласно ООН16:53Каждый шестой человек сталкивается с дискриминацией по возрасту13:21О литературном творчестве Любы Юсуфовой21:19Армяно-азербайджанские переговоры отложены17:08Караимы – хранители традиций и языка в литовском Тракае17:07Античный город Силлион — важная достопримечательность Антальи14:14İranda hicabsız və hicablılar haqda əxlaq kodeksi13:59РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦА СТАНОВИТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО10:19Материал российских медиаэкспертов о блокировках и шатдаунах в соседней стране18:49Пойдет ли Индия в НАТО?19:09ТРАДИЦИИ КОРЕЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ19:47İranda məsciddən qaçırlar, bizdə Xameneyiyə biət edirlər…19:34CÜMHURİYYƏTİMİZİN “OSKARI”13:22Выборы в Турции: западные СМИ и турецкие избиратели14:12Черкесы между прошлым и будущим13:59Русскоязычная коранистика досоветского периода16:02Мигрантов из Центральной Азии вновь стали массово «приглашать» на фронт, даже в мечетях08:55В Австрии в 2022 году совершено 1324 правонарушений на почве исламофобии08:47В Конье стартовала «Неделя турецкой кухни»18:53Монастырский комплекс Худавенг обладает особым значением.16:54Сохранение биоразнообразия, как фактор защиты окружающей среды16:46Саммит в Сиане, как сигнал роста влияния Китая в Центральной Азии16:42В Кыргызстане прошла неделя моды AK-Buura Fashion Week-202317:20Благодаря строительству коридора Север - Юг России избежит изоляции от Мирового океана17:06Что происходит в Гагаузии16:44Доклад Госдепа о свободе религий – инструмент вмешательства в дела Азербайджана09:59HEYDƏR ƏLİYEVƏ ARXALANAN GƏNC AZƏRBAYCANLI MÜTƏRCİM21:06ON SOME PECULIARITIES OF TALYSH DECORATIVE- APPLIED ART18:26Депортация крымских татар: не утихающая боль народа18:05Китай стремится усилить влияние в Центральной Азии21:34Azərbaycan dili haqqında 1400 il bundan qabaq Kəsra Ənuşirəvan Adilin qeydləri19:05Azərboyconi sərboz17:01Гагаузия может объявить о своей независимости16:28Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....20:06Cəmiyyətimizdə oğlan uşaqlarına verilən qüsurlu tərbiyə və məişət zorakılığı11:38«Media savadlılığı və qazilər: “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə yoxsa informasiya?" adlı tədbir Bakıda davam edib09:18От Агалыка до Памира12:40Xıdır İlyas-Hıdrellez20:11Лексика нашего времени16:04Си Цзиньпин пригласил в Китай с госвизитом президента КР и еще трех стран ЦА15:37AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİNİN NÜMUNƏSİ KİMİ21:00Творчество Юнуса Эмре уже 7 веков озаряет путь человечества15:04AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ “TƏƏSSÜBÜ” və NƏRİMANOV “NİFRƏTİ” (2-ci yazı)14:48AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ "TƏƏSSÜBÜ" və NƏRİMANOV "NİFRƏTİ" ( 1-ci yazı )14:38Будущее зерновой следки17:54В Астане открылась выставка «Доспехи казахских батыров»11:43Новую конституцию Узбекистана поддержали более 90% участников референдума18:15Победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в Баку стал Серхио Перес06:58Cənublu məşhur pedaqoq Zehtabinin də qanı molla rejiminin “vicdanındadır”...06:52В Фергане обсудили взаимодействие ж/д структур тюркских государств06:37Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в ТюркПА18:24Барлас: Утверждения армян по 1915 году - самая большая ложь XX века16:39ЦСБ: в Израиле проживают 9,727 миллиона человек, 73,5% из них - евреи16:31В Иране убит известный аятолла Аббас-Али Сулеймани19:04Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана18:40Семья из Турции ухаживает за собакой, разбудившей хозяев за минуты до землетрясения17:12Iran deputatının Azərbaycana məsləhət verməkliyi17:05İRANIN AZƏRBAYCANA QARŞI İDEOLOJİ FƏALİYYƏTİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ17:40Доклад Сената Канады: исламофобия глубоко укоренилась в стране12:44Goranboyda “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə çərçivəsində qazilərlə görüş keçirilib.13:59Россия делает ставку на многополярный мир и выход из изоляции12:36“Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə Yevlaxda davam edib.10:14Запущен процесс по ликвидации Молдовы09:26“Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?"08:17TPAO: Черноморский газ начнет поступать в дома в Турции в мае08:21Католики всего мира празднуют Пасху08:07«Шма Исраэль»08:00CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SEPAHIN HƏDƏFİNDƏ10:37İlaxır çərşənbədir, il tamam olur16:57Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников15:58KARMA və SEÇİM AZADLIĞI!09:35Azerbaijan envoy to Israel: You cannot use our airfields to attack Iran09:13Avestanın "Videvdat" bölümünün Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təqdimatı olub18:20Мидраш Раба. Эстер Раба17:36Русское евразийство и его восточноевропейские аналоги 100 лет назад и сейчас (на примере Венгрии)17:24«Разрубленная книга» и Надир-шах17:08Новая стратегия России в ЕАЭС15:31Tehran’s 'new old fear': Southern Azerbaijan wants independence18:25Yel çərşənbəsi- Yelli çərşənbə18:20Как будут развиваться события в Приднестровье11:37Веха в истории Азербайджана: Мамед Эмин Расулзаде15:22Интернет породил опасные фобии у людей15:02“Doğru üskü” gəldi çatdı14:53В Молдавии утвердили румынский язык как государственный09:00Haputlar16:19О некоторых особенностях устного народного творчества талышского народа.15:16Время Красного Дракона. возрастающая роль Китая в мировой политике11:27Генсек ТЮРКСОЙ провел встречи в Узбекистане12:59Modificarea formei capului/craniului Tn Caucazul de Sud si Orientul Apropiat in perioada tarzie a epocii bronzului - perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice si antropologice19:261905-1906-جی ایللر کوتلوی قیرغین‌لار18:47THE KHOJALY MASSACRE: THE BLOODIEST AND MOST FEARSOME TRAGEDY OF HUMAN HISTORY19:46Узбекистан признан самой гостеприимной страной на постсоветском пространстве15:06РУССКИЙ ЯЗЫК В КИРГИЗИИ ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ПРЕСТИЖНЫМ13:21قتل عام خوجالی: وحشتناکترین و خونین ترین فاجعه بشریت13:13Futbol’un Tarihcesi ve Divânü Lügati’t-Türk12:56Hocalı soykırımı: insanlık tarihinin en kanlı ve en korkunç trajedisi12:37مذبحة خوجالي: أخطر مأساة في تاريخ البشرية12:25Ходжалинский геноцид: самая кровавая трагедия ХХ века12:17İRANIN SAXTA TARİXİ14:43Dil və Ana dili haqqında düşüncələr10:21Kак скоро Таджикистан и Кыргызстан завершат пограничный спор16:24Azərbaycanın Qüzeyində və Güneyində Çərşənbə axşamları09:25ОДКБ и интеграционная безопасность евразийского пространства17:45Разоблачена команда хакеров, вмешивавшихся в выборы18:01BİR QRUP TƏBRİZLİ TƏRİF EŞİTMƏK ÜÇÜN RƏHBƏRİN HÜZURUNA GEDİR12:16Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир19:05Некоторые знаменитые эпитеты имама Али (а)19:02Азербайджанский актер-христианин продублировал фильм об Имаме Али на русский язык (ВИДЕО)18:36Как живут потомки согдийцев в труднодоступном ущелье Таджикистана19:58Четвероногие герои: Собаки, которые помогают спасать людей из-под руин в Турции11:31Налёт БПЛА Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 в зоне бедствия превысил 1,2 тыс. часов10:24დამტვრეული მანქანით, მაგრამ სუფთა გულით – აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა თურქეთის დასახმარებლად
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Дом для Матрешки
 2. Более половины населения Великобритании– не христиане, а две трети жителей Лондона – представители этнических меньшинств
 3. Игорь Волчек: Мультфильмы должны развлекать и воспитывать
 4. В Беларуси стартуют II Игры стран СНГ
 5. И все равно — ашхабадец: Валерию Непомнящему — 80!
 6. Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача
 7. В Казахстане отмечают День Абая
 8. Турция может стать новым центром в энергетике
 9. ТIигьиржалви шаир
 10. "Звезда Монголии". Бывшая "шестнадцатая республика СССР" дрейфует на Запад
 11. Sepah emissarının Gürcüstanda din adı altında fəaliyyəti
 12. Как христианство завоевало Рим с помощью простой математики
 13. В Ашхабаде прошел саммит глав Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
 14. На матрице истины ( Продолжение)
 15. Белуджские сепаратисты столкнулись с проникновением исламских террористов
 16. Американцы устраивают саммит с Японией и Южной Кореей против Китая, России и КНДР
 17. Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
 18. Политические манипуляции Армении в Лачинском коридоре
 19. На матрице истины
 20. Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
 21. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
 22. Президент Алиев принял министров тюркских государств
 23. Роскосмос заявил о запуске ракеты со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
 24. ŞEYX NƏSRULAH MARNEULİDƏ.\ALLAH SƏNƏ RƏHMƏT ELƏSİN C.MƏMMƏDQULUZADƏ
 25. Чем важен визит главы МИД Турции в Ирак
 26. 31 Ağustos günü çekilen iki telgraf
 27. К чему стремится Иран, вступая в БРИКС?
 28. Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения
 29. Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии
 30. На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция
 31. В Казахстане возрождают редкую породу собак
 32. На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)
 33. В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино
 34. İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar
 35. Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni
 36. В Кыргызстане пройдет Конгресс «История тюркских государств»
 37. Веха турецко-японской дипломатии: фрегат «Эртугрул»
 38. В Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное еврейскому Новому году
 39. Азербайджанцы Молдовы выступают против минного терроризма Армении
 40. В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Sentyabr 2023    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ГАЛЕРЕЯ