Демонстрационный сайт » ЭТНОПОЛИТИКА » SEPAH-ın azərbaycanlılara hədə və məsləhətləri haqda bir neçə söz

SEPAH-ın azərbaycanlılara hədə və məsləhətləri haqda bir neçə söz

image

Foto:www.unusualtraveler.com

Vidadi Mustafayev

Bu günlərdə İranın  panfarsist-molla rejiminin  Şimali Azərbaycana və bütövlükdə azərbaycanlılara qarşı düşmənçiliyinin aqressiv  nümayişi olan, Cənubi Azərbaycanda keçirilən irimiqyaslı və təxribat xarakterli hərbi təlimlərlə əlaqədar Sepahın komandirləri tez-tez TəbrizəƏrdəbilə baş çəkərək  mənfur niyyətlərini aşkar şəkildə bəyan etmişlər.

 Belə komandirlərdən biri olan  Sepahın quru qoşunlarının kordiantorunun müavini,panfarsist general  21 oktyabr 2022-ci il tarixində Təbrizdə cümə namazından əvvəçıxış edərək qırmızı cizgi,Ermənistanın təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir və s. kimi təhdidləri və şablon ifadələri bir daha təkrar etmişdir.

Bunula belə panfarsist general Şimali Azərbaycan sərhədlərinə geniş tərkibdə və coxlu sayda hərbi texnika, təchizat və canlı qüvvə yığıb, irimiqyaslı hərbi təlim keçirmələrinə haqq qazandırmaq üçün cənubi azərbaycanlılara tarixi,  xüsusən də Səfəvi dövlətinin tarixini ,Çaldıran döyüşünü,kimin dost,kimin düşmən  olduğunu öyrənməyi”  təkidlə məsəhət görüb.

Panfarsist general öz aləmində güman edir ki, Səfəvilər dövlətinin tarixinin öyrənilməsi Cənubi azərvaycanlılarda Türkiyə  türklərinə  düşmənçilik hissi yaradacaq və onlara düşmən gözü ilə baxılmasına səbəb olacaq.

Türklərə və türkləri bəhanə edərəŞimali Azərbaycana və azərbaycanlılara  qarşı düşmənçilik əhval ruhiyyəsi yaratmağçalışan panfarsist generalın Cənubi azərbaycanlılara Səfəvi dövlətinin tarixini dönə-dönə oxumağı məsləhət görməsini  biz də dəstəkləyrik.

Əgər Cənubi azərbaycanlılar Səfəvi tarixini bir də oxusalar (oxuyanlar çox yaxşı bilirlər), görəcəklər ki, Səfəvi dövlətinin yaranmasından əvvəl,  qısa fasilə(Hülakilər-Elxanilər dövləti\1258-1357)nəzərə alınmasa, və sonra Yaxın və Orta Şərqdə  türk dövlətlərindən başqa dövlətlər yox idi və onlarıərazi,nüfuz və təsir  dairəsini genişləndirmək uğrunda rəqabəti və mübarizəsi son dərəıcə arzuolunmaz,amma təbii hal idi. Axı Səfəvi dövləti də türklərin\azərbaycanlılarıöz aralarında mübarizəsi nəticəsində meydana gəlmişdi.Yenə təkrar edirik,tarixin subyektləri qismində müxtəlif türk etnik birlikləri mübarizə aparırdı.

Səfəvilər dövləti qurulduqdan sonra onun regionda, qərbdə OsmanlıŞərqdə Orta Asiya türklərinin Teymurilər,Şeybanilər kimi türk  dövlətlərindən başqa rəqibləri yox idi.Ona görə, qeyd edildiyi kimi, türk dövlətləri arasında rəqabət  adi hal idi və məslənin həmin cəhəti bu gün türklər arasında düşmənçilik ruhu aşılamağa və qızışdırmağəsas ola bilməz,əksinə türkləüçün bir qürur mənbəyidir ki, həmin dövrdə region türk dölətlərindən başqa dövlətlər tanımırdı.Bu bir.

İkincisi, orta əsrləşəraitində türk dövlətləri arasında baş vermiş tarixi hadisələrdən indi,tamamlə yeni beynəlxalq və regional şəraitdə,türklər arasında düşmənçilik hissi yaratmaq üçün istfadə edilməsi XAM BİR XƏYALDIR.Bunun belə olduğunu 2009-cu ildə yaranmış Türk Dövlətləri Təşkilatının varlığı və fəaliyyəti aydışəkildə nümayiş etdirir.Yəni türklərin öz aralarında keçmişdə baş vermiş rəqabət və müharibələrdən panfarsistlərin istifadə etmək cəhdinin heç bir uğuru ola bilməz.Bu iki.

Üçüncüsü,Cənubi azərbaycanlıların Səfəvi dövlətinin tarixini dönə-dönə oxuması və öyrənməsi panfarsistlərin yaratdığı  başqa bir  həqiqəti bir daha ortaya çıxarmış olur.Səfəvilər tarixini yalnız millətçi,panfarsist hakimiyyət nümayəndələrinin güman etdiyi aspektdən deyil,həm də başqa bucaq altında öyrənmək, doğrudan da, çox vacibdir. Məhz onda, doğrudan da kimin həqiqi dost,kimin düşmən olduğu daha aşkar şəkildə ortaya çıxmış olar.Başqa sözlə, Səfəvilərin tarixini oxuyan və öyrənən hər bir azərbaycanlı istər-istəməözlərinin həmin tarixi dövrdəki vəziyyti ilə son yüzildə,əvvəlcə millətçi panfarsist,sonra dinçi panfarsist  hakimiyyəti  altında olduğu dövrlə müqayisə etməli olur və hər iki dövr(türk səfəvi və fars pəhləvi və islam) arsında azərbaycanlıların vəziyyətində  baş vermiş yerlə-göy arasındakı qədə fərqi görməyə bilmir.

Səfəvilər dövlətini azərbaycanlılar Azərbaycanda  yaradıb və sonra bütün indiki İrana və ondan kənar türk ərazilərinə qədər genişləndiriblər.Azərbaycanlılar dövlətyaradan xalq olaraq öz dövlətini genişləndirmək və digər türklərin eyni istiqamətli fəaliyyətindən qorumaqla məşğul olmuşlar.Azərbaycanlılar dövlətquran xalq olaraq dövlətin idarə olunması və qorunması ilə məşğul idilər.Ona görə ali hakimiyyət, əyalət və vilayətlərin idarə olunması azərbaycanlı larıəlində cəmləşmişdi.Səfəvi ordusu da azərbaycanlılardan ibarət olub azərbaycanlı sərkərdə və komandirlər tərəfindən idarə olunurdu.

Siyasi,hərbi,hakimiyyətin və idarəetmənin azərbaycanlılarıəlində cəmləşməsi Azərbaycan dilinin bütüölkədə, həyatın bütün sahələrində işləməsinə və buna yuğun olaraq Azərbaycan dilinin,bu dildə  mədəniyyətin inkişaf edib çiçəklənməsinə şərait yaradırdı.Səfəvi dövləti fars və digər millətlərin nümayəndələrinin ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində iştirak etməsinə,əəsası, fars dilinin geniş şəkildə işlənməsi və inkişafına nəinki əngəl törətmir, əksinə şərait yradırdı.Səfəvilər tarixinin öyrənilməsi nəticəsində formalaşan    bu təbii mənzərəni azərbaycanlıların son yüz ildəki vəziyyəti ilə müqayisə edə hər bir sağlam düşüncəli və insaflı kənar şəxs belə dəhşətə gəlır.

Son yüz ildə panfarsist millətçilər indiki İran dövlətini quran, qoruyan azərbaycanlıları İranın, oxu farsların, düşməni elan edərək, onları bir millət, xalq, etnos kimi məhv etməüçün bütün siyasi,iqtisadi,mədəni,ideoloji, mənəvi təzyiqlərdən istifadə edib və bu gün də istifadə etməkdədirlər.

İndiki İran da daxil olmaqla bütün dövləti idarə edən azərbaycanlılar teokratik rejimə başçılıq edən panfarsisit dini və mülki şəxslərin səyi  ilə nəinki mərkəzi hakimiyyət strukturlarından kənarlaşdırılmış,hətta Cənubi Azərbaycan ostanlarına rəhbərliyə buraxılmırlar. Cənubi Azərbaycan tikə-parça edilmiş,itisadi sərvəti fars rayonlarına daşınmış və daşınmaqdadır,elmi potensialı fars millətinin xidmətinə verilmiş  və ondan azərbaycanlıların milli maraqları,milli varlığı əleyhinə istifadə edilir.

Panfarsist millətçi və dinçi hakimiyyətin anti Azərbaycan\türk siyasəti özünü əçılpaq şəkildə  etnosid və linqvosid siyasətində göstərir.

Son yüz ilə qədər, xüsusən Səfəvilər dövründə, sarayda, divanda,idarəetmədə,orduda işlənən bir dil,İran bir yana qalsın, Cənubi Azərbaycanda belə ictimai-siyasi,mədəni həyatın bütün sahələrindən sıxışdırılıçıxarılmış,onun məhv edilməsi üçün daim yeni üsullar tapılaraq, tətbiq edilmişdir və tətbiq edilir.

Pəhləvi rejimi(1935-1979), fikrləşilirdi ki, qatı millətçilik,şovinist milli siyasət yeritməklə məşğul olduğundan problem onun devrilməsi ilə həll oluna bilər.Lakin 1978-1979-cu illər antimonarxist inqilabdan sonra hakimiyyətə gələn din-siyasi və sırf siyasi qüvvələr Pəhləvi rejimi zamanı həyata keçirilən milli siyasəti daha sərt və geniş şəkildə  davam etdirdilər.Hakim panfarsist dini və dünyəvi qüvvələr milli siyasət sahəsində  Pəhləvi rejiminin yetirmələri və davamçıları olduğunu nümatiş etdirərək həmin siyasəti daha geniş şəkildə və müxtəlif üsullarla davam etdirirlər.

Bəli, Cənubi azərbaycanlılara Səfəvi dövlətinin tarixini oxumaq və öyrənməçox vacibdir.  Həmin tarixi dərindəöyrənsələr,  bu günkü vəziyyətlərinin dözülməzliyin bir daha dərindən hiss edib, həmin vəziyyətin səbəbləri və əsas amilləri haqqında düşünüb,  ondan daha müasir və etibarlı  çıxış yolu arayarlar.

ONA GÖRƏ BİZ DƏ CƏNUBİ AZƏRBAYCANLILARA İSRARLA MƏSLƏHƏT GÖRÜRÜK Kİ, SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN TARİXİNİ DÖNÖ-DÖNƏ OXUSUNLAR Kİ, GÖRSÜNLƏÖLKƏLƏRİNDƏ KİM QIRILIB, KİM QALIB,ONLARIN DOSTU KİMDİR, DÜŞMƏNİ KİM.

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
08:22“AĞILLI” ADAMLARIN AĞILSIZ İDDİALARI07:48Соглашение по морским зонам: вклад в суверенитет Турции и Ливии18:25İranda dünyəvi inqilab16:12Ташкент готовится к ярмарке «Туризм на Шелковом пути»15:20Ильхам Алиев: Баку отвечал и продолжит отвечать на любые антиазербайджанские шаги11:44В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета12:40Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi-ənənəvi kökləri varmı... (2-ci yazı)12:07یادداشت ولایتی درباره مسائل اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان: من هم یک آذری هستم11:57В Баку состоялся праздник в честь святого архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных - престольный день13:03Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi-ənənəvi kökləri varmı... (I yazı)12:21FİRUDİN İBRAHİMİ MÜASİR TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ12:01Xamenei nə türkdür,nə də farsdır17:18США вернулись к покорению Луны16:52Iran hakimiyyəti bəhailəri casus elan edib16:37Возможен ли мир в Украине?13:01Почему Иран против Зенгезурского коридора16:54Если у деспота есть его гнёт, то у угнетаемого есть Бог16:40İranda türklərə qarşı ayrı-seçkilik17:52“İran xərab şod...”22:47KÖLƏ SƏDAQƏTİ18:25ارتباط با یک ایرانی مثل یک بازی شطرنج است18:18Мнение других – что это означает?18:10“Məhkum qadınlara dəstək tədbirləri” layihəsi çərçivəsində tədbir keçirilib.14:43Tehran hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlərini fars-türk deyil, türk-türk müstəvisində formalaşdırır14:28“Dəyərlərimizi Unutmayaq” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib14:25“Günahsız qan” sənədli filminin ilkin təqdimatı baş tutub.19:428 noyabr 2022-ci il tarixində İrandakı etirazlarla bağlı məlumat18:35Президент Ирана предупредил об угрозе «гибридной войны» против страны18:23İRAN SAYTI CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SİYASİ TƏŞKİLATLARI HAQQINDA16:29Şuşa Azərbaycan xalqının milli təfəkkürünü, mədəniyyətini, tarixini özündə təcəssüm edən məkanlardan biridir16:18Bu gün Katolik Kilsəsi Romada Lateran Bazilikasının (kilsəsinin) təqdis edilməsi gününü qeyd edir.15:04Елена Косолапова: Зачем уезжать из Баку, где тебя любят и ценят16:12Террористы РКК контролируют 80% наркотрафика в Европе14:48Nə monarxiya, nə teokratiya, ancaq demokratiya16:11Radif Mustafayev: ученый и воин карабахской войны15:54«Культурной столицей тюркского мира» станет туркменский город Анев15:45Как агенты влияния Запада руководят российскими университетами17:34Açıq və gizli niyyətli İran17:28İran ruhanisi ölkədə siyasətin dəyişməsi ilə bağlı referendum keçirilməsini tələb edib11:41Шушинская декларация является вершиной отношений между Азербайджаном и Турцией19:10Iranda dünyəvilik inqilabı11:28В Анкаре пройдет конференция "Победа в Карабахе: Обретшая свободу историческая Родина"11:14İranın xarici siyasətindəki "din"14:54Начались учения воинских частей Сил специального назначения на южных границах Азербайджана– ВИДЕО14:49İran xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında yaradılmış qanunsuz silahlı birləşmə ifşa edilmişdir14:29XTQ-nin Azərbaycanın cənub sərhədində təlimi başlayıb( Video)20:11Беспилотная зона: Турция построит на Украине завод по производству дронов17:27Культурная депрессия14:08Южный Кавказ как новое поле борьбы Запада и России12:54ÖMƏR FAİQ NEMANZADƏ – 15009:01NASA опубликовало «улыбку» Солнца13:28“TÜRK DÜNYASI- 2040 VİZİONU”. Məqsədlər, gözləntilər, reallıqlar...01:43LƏZGİ QIZI - ЛЕЗГИ РУШ20:46Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и роль Турции20:35Президент Эрдоган принял министра обороны Израиля Бени Ганца20:01Учащиеся бакинской средней школы №175 посетили католический приход святого Иоанна Павла II.16:26Блицвизит Ильхама Алиева в Грузию может оказаться историческим16:14ANA DİLİ,YOXSA HƏMŞƏRİ VƏZİR20:25Амбициозный прагматик Риши Сунак возвращается, чтобы возглавить тори19:58SEPAH-ın azərbaycanlılara hədə və məsləhətləri haqda bir neçə söz19:41İranın daxili "düşmənləri" kimdir?16:55ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ИГР БУДЕТ ВОЗОБНОВЛЕНО16:34İrandakı narazılıqlara Azərbaycanı səbəbkar kimi görən Rusiya ekspertləri14:05Единый тюркский алфавит и политическая субъектность13:54Тюркские государства обсуждают в турецкой Бурсе создание единого алфавита10:43Главы Азербайджана и Турции открыли новый международный аэропорт в Зангилане23:11Şərqşünas-alim Əkrəm Rəhimlinin 90 illiyi qeyd edilib22:39Аэропорт в Зангилане, который откроют Эрдоган и Алиев, построен за 1,5 года13:20Iranın Azərbaycandakı səfirliyinin bəyanattı16:35İranın ümumdövlət siyasəti bütün istiqamətlərdə fiaskoya uğrayıb...20:35Lənkəran şəhərində Fövqələqdəs Məryəm Ananın Örpəyi şərəfinə kilsə bayramı qeyd edilib20:26В Ленкорани, отметили храмовый праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы.16:13"Я вижу мертвецов". Почему многие из нас верят в призраков15:10Россия поддержит инициативу Казахстана по продвижению русского языка в СНГ19:36Белоруссия и Молдавия — новый фронт в украинском конфликте?19:20Глобальная архитектура безопасности должна формироваться заново21:47FARSLAR MİLLƏT,İRANIN DİGƏR XALQLARI QÖVMDÜRLƏR\ETNİKLƏRDİRLƏR15:48ƏMİRƏLİ TİHİRCALVİ (Ləzgi şairlərinin Azərbaycan dilində yaradıcılığı)18:41Протесты в Молдове обостряются18:33Израиль и Ливан поделили морские газовые месторождения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. ارتباط با یک ایرانی مثل یک بازی شطرنج است
 2. В Баку состоялся праздник в честь святого архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных - престольный день
 3. İRAN SAYTI CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SİYASİ TƏŞKİLATLARI HAQQINDA
 4. Возможен ли мир в Украине?
 5. Елена Косолапова: Зачем уезжать из Баку, где тебя любят и ценят
 6. “Məhkum qadınlara dəstək tədbirləri” layihəsi çərçivəsində tədbir keçirilib.
 7. Президент Ирана предупредил об угрозе «гибридной войны» против страны
 8. Мнение других – что это означает?
 9. KÖLƏ SƏDAQƏTİ
 10. Tehran hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlərini fars-türk deyil, türk-türk müstəvisində formalaşdırır
 11. Bu gün Katolik Kilsəsi Romada Lateran Bazilikasının (kilsəsinin) təqdis edilməsi gününü qeyd edir.
 12. “AĞILLI” ADAMLARIN AĞILSIZ İDDİALARI
 13. Если у деспота есть его гнёт, то у угнетаемого есть Бог
 14. Şuşa Azərbaycan xalqının milli təfəkkürünü, mədəniyyətini, tarixini özündə təcəssüm edən məkanlardan biridir
 15. 8 noyabr 2022-ci il tarixində İrandakı etirazlarla bağlı məlumat
 16. “İran xərab şod...”
 17. Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi-ənənəvi kökləri varmı... (I yazı)
 18. İranda dünyəvi inqilab
 19. “Dəyərlərimizi Unutmayaq” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib
 20. Почему Иран против Зенгезурского коридора
 21. Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi-ənənəvi kökləri varmı... (2-ci yazı)
 22. Iran hakimiyyəti bəhailəri casus elan edib
 23. “Günahsız qan” sənədli filminin ilkin təqdimatı baş tutub.
 24. İranda türklərə qarşı ayrı-seçkilik
 25. В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета
 26. یادداشت ولایتی درباره مسائل اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان: من هم یک آذری هستم
 27. США вернулись к покорению Луны
 28. Xamenei nə türkdür,nə də farsdır
 29. FİRUDİN İBRAHİMİ MÜASİR TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ
 30. Ильхам Алиев: Баку отвечал и продолжит отвечать на любые антиазербайджанские шаги
 31. Ташкент готовится к ярмарке «Туризм на Шелковом пути»
 32. Соглашение по морским зонам: вклад в суверенитет Турции и Ливии
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ГАЛЕРЕЯ