Dostluq və qardaşlıq himni - Əhməde HƏPO

image

Azərbaycan çoxmillətli ölkədir və onlarca xalqın birgə yaşadığı bu ölkədə etnik-milli münasibətlərin tənzimlənməsi ayrı-ayrı xalqların milli mentalitetinə həssas münasibət, psixologiyasına dərin bələdlik və  mədəni ənənələrinə diqqətli yanaşma tələb edir. Ona görə də sovet rejimi zamanı ölkədaxili siyasətin əsas istiqamətlərindən biri xalqlar arasındakı münasibətlərdə zahirən də olsa, ayrı-seçkiliyə yol verməmək idi. Amma xalqlar dostluğu probleminin bolşevik həlli üsulu onun daha çox ört-basdır edilməsinə yönəldilmişdi və odur ki, rejim yıxılan kimi bu problemin bütün gücü ilə üzə çıxması qanunauyğun idi.

Xalqlar dostluğu probleminin uğurlu həlli hazırda məsələyə saxta nəzakət və mehribanlıq pərdəsi altında gizlədilən riyakarlıqdan uzaq münasibət tələb edir. Dövlətimizin apardığı demokratik prinsiplərə söykənən daxili siyasət nəticəsində Azərbaycan hər cür dini və milli ayrı-seçkilikdən uzaq, dünyanın ən tolerant ölkələrindən birinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, ulu öndər Heydər Əliyev milli azlıqların nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərinin birində belə deyirdi: "Biz Azərbaycan deyəndə onun sərvətini, onun gözəl təbiətini nəzərdə tuturuq. Lakin bütün bunlarla yanaşı, respublikanın ən başlıca sərvəti əsrlərdən bəri bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa bağlayan, müxtəlif millətlərdən olan, müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər də zəngin olar...".  O, Azərbaycanın gələcək rifah və müqəddəratını bərabərhüquqlu xalqların dinc yanaşı yaşamasına əsaslanan azərbaycançılıq ideologiyasında görərək əlavə edirdi: "Mən görüşlərimi milli azlıqların nümayəndələri ilə görüş adlandırmaq istəməzdim. Bu, Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının nümayəndələri ilə görüşümdür...".

Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycanı multikulturalizmin vətəninə çevirməsi onun siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə olduğu kimi, milli azlıqlar məsələsində də Heydər Əliyev ideyalarının layiqli davamçısı olduğunu göstərir. Təsadüfi deyil ki, 15 iyun 2014-cü ildə Respublika Prezidentinin Sərəncamı ilə  Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmış, 11 yanvar 2016-cı ildə verilən Sərəncamla isə 2016-cı il Azərbaycan Respublikasında "Multikulturalizm ili" elan edilmişdir. Prezident İlham Əliyev özünün çoxsaylı çıxış və müsahibələrində  tolerantlıq və multikulturalizmi haqlı olaraq Azərbaycanda dövlət siyasəti və həyat tərzi kimi xarakterizə edir. Bu gün respublikamızda xalqlar arasındakı münasibətlərin azadlıq, bərabərlik və qardaşlıq kimi ali dəyərlər əsasında tənzimlənməsi cənab Prezidentimizin milli azlıqlar məsələsinə humanist, həssas və diqqətli yanaşmasının göstəricisidir.  

Amma keçid dövrünü təzə başa vurmuş, müharibədən çıxmış bir ölkədə xalqlar arasındakı münasibətlərin uğurla tənzimlənməsi təkcə dövlətin deyil, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Bu baxımdan ziyalılarımızın, xüsusilə də şair və yazıçılarımızın üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür. Məşhur şair, rus vətəndaşlıq poeziyasının bayraqdarı Nekrasovun öz qələm dostlarına xitabən dediyi kimi, sən şair olmaya bilərsən, amma vətəndaş olmağa borclusan.

Hər bir ziyalının vətən və xalq qarşısındakı borcunu dərk etməsi hazırkı beynəlxalq münasibətlər şəraitində xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır. Xoşdur ki, xalq və ölkə qarşısında borcunu dərindən dərk edən və bu müqəddəs duyğudan ilhamlanaraq gözəl əsərlər yazan şairlərimiz  var və onlardan biri də istedadına güvəndiyim, vətənpərvərliyindən duyğulandığım Vəli Qaraçaylıdır.

Mən sizə Vəli Qaraçaylının Azərbaycanda yaşayan xalqların  mənəvi birliyi mövzusunda yazılmış "Dəmir yumruq" şeirindən danışmaq istəyirəm. Bu mövzudan sovet dövründə də, indi də yazan şairlərimiz az deyil. Mən bu məsələdə niyə məhz Vəli Qaraçaylı imzası üzərində dayanıram? Bilavasitə işimlə bağlı olaraq müvafiq mövzuda yazılan əsərlərə bələd bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Vəlinin "Dəmir yumruq" şeirinin eyni mövzuya həsr olunmuş digər şeirlərdən bir vacib fərqi və mən deyərdim ki, üstünlüyü var. İndiyə qədərki müəlliflər Azərbaycanda yaşayan bu və ya digər xalqın adət-ənənəsi, qəhrəmanlığı, tarixini təsvir və tərənnüm ediblər. Vəli Qaraçaylının şeirindən isə poeziyamız tarixində ilk dəfə olaraq bir şeir daxilində Azərbaycanda yaşayan iyirmi  xalqın adı keçir: türk, talış, kürd, ləzgi, rus, gürcü, yəhudi, udin, avar, saxur, ingiloy, malakan, tat, cek, haput,  assur, rutull, qaraçı, əlik, buduk, yergüc. S.Vurğunun məşhur "Ananın öyüdü" şeirində faşizmə qarşı mübarizəyə çağırış ideyası səsləndiyi kimi, "Dəmir yumruq" şeirində də  xalqlarımızın vətən torpağına göz dikən erməni faşizminə qarşı mübarizədə dərmir yumruq kimi birləşməsi ideyası ön plana çıxarılır.

Dostluq və qardaşlıq haqqında himn olan bu şeiri şərti olaraq üç hissəyə bölmək olar. "Yaranandan daima dərd-sərimiz bir olub" deyən şair öz şeirinə  ölkə ərazisində yaşayan xalqların tarixi taleyi və müqəddəratının birliyinə dair fikirlə başlayır. Bunu şeirin nəzəri girişi adlandırmaq olar. Şeirin həcmcə ən böyük yer tutan ikinci hissəsində Vəli Qaraçaylı adıkeçən xalqların tarixi qəhrəmanlığı və zəfərlə başa vurduğumuz Qarabağ savaşındakı sarsılmaz birliyindən danışır. Nəhayət, şeirin üçüncü hissəsi xalqlarımızın əbədi birliyi və qardaşlığına dair yüksək vətənpərvərlik notları üzərində köklənmiş alqış-duasından ibarətdir:

 

Bu tolerant ölkəmə,

Ulu Tanrım yar olsun!

Azərbaycan adlanan

Vətənimiz var olsun!

 

Ədəbiyyatın, şeirin əsas gücü onun xalqın həyatı ilə nəfəs alması, zamanın qarşıya çıxardığı aktual suallara ümummilli taleyüklü mövqedən vaxtında və sərrast cavab verməsidir. İstedadlı və vətənpərvər şair Vəli Qaraçaylının "Dəmir yumruq" şeiri öz müəllifinin zaman qarşısındakı borcunu yerinə yetirmək cəhdinin diqqətəlayiq nümunəsidir. Məncə, bəstəkarlarımız bu şeirə musiqi bəstələməli, o, bir nəğmə kimi dillərdə-ağızlarda dolaşmalı, gənc nəslin dostluq və qardaşlıq ruhunda tərbiyəsi işinə öz töhfəsini verməlidir. Bu şeir haqqında xüsusi bir yazı ilə "Ədəbiyyat qəzeti" redaksiyası və qəzetin çoxmilyonlu oxucularına müraciətimin əsas səbəbi də məhz onun qeyd etdiyim məziyyətləridir. İstedadlı qələm dostumuz Vəli Qaraçaylıya  yeni yaradıcılıq uğurları, xalqlarımıza maddi və mənəvi rifah işində keçən həyat, zamanın qarşıya çıxardığı problemlər qarşısında bu gün olduğu kimi gələcəkdə də dəmir yumruq kimi birləşməyi arzu edirəm.

Dərin hörmətlə... Əhməde Həpo

 

12.02.2022

 

 

 

 

 

Vəli QARAÇAYLI

  

Dəmir yumruq

 

Aramızda olanlar

Yadlar üçün sirr olub.

Yaranandan hər zaman

Dərd-sərimiz bir olub.

 

Birləşmişik yumruqtək,

Bəyan edim bir daha.

Vətənin dar günündə

Sarılmışıq silaha.

 

Türk oğluna arxadı

Onun Udin sirdaşı.

Silahından od saçır

İgid Talış qardaşı.

 

Qurban olum Ləzgitək,

Cəsur vətən daşına.

Şahdağıtək qar yağıb

Anaların başına.

 

Nərə çəkir Avarım,

Mərd Saxurum can deyir.

İngiloyum döyüşür,

Gürcüm qana-qan deyir.

 

Malakanım, rusum da

Aman vermir düşmənə.

Vətənini sevməyən

Sinə gərmir düşmənə.

 

Yenilməzdi kürd oğlum,

Tatım, Ceklim balamdı.

Haputlımın gözündə

Qarabağım qalamdı.

 

Yəhudim də uğrunda

Şəhid olur, ey Vətən!

Xınalığın, Qırızın,

Gözü dolur, ey Vətən!

 

Həm assurum, rutulum,

Əliklim də hayqırır.

Buduklum da savaşır,

Yergüclüm də hayqırır.

 

Dua edir Qaraçım,

Zəfər çalsın ordumuz.

Çiçəklənib gül açsın,

Abad olsun yurdumuz.

 

Vətən, sənin uğrunda,

Ər oğullar itirdik.

Bəd erməni xislətin

Birdəfəlik bitirdik.

 

Qarabağa göz dikən,

Düşməni kor elədik.

Öz əliylə qazdığı

Səngəri gor elədik.

 

Bu tolerant ölkəmə

Ulu Tanrım yar olsun!

Azərbaycan adlanan

Vətənimiz var olsun!!!

 

24.10.2020

Dostluq və qardaşlıq himni - Əhməde HƏPO | Edebiyyatqazeti.az

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
21:13"Неделя турецкой кухни" в мире20:45Азербайджанский Шамахы избран «Туристической столицей тюркского мира»20:22Фестиваль TEKNOFEST вызвал большой интерес у жителей и гостей Баку19:26"İlahiyyatçılar üçün ərəbcə-azərbaycanca lüğət" işıq üzü görüb19:19ALLAH ALİ ŞƏXS VEDA ƏDƏBİYYATINDA AŞAĞIDAKI KİMİ TƏSVİR EDİLİR...!18:32Vətəndaş cəmiyyətləri də “Konflikt və post-konflikt ölkələrin media şəbəkəsi”nə qoşulur22:03Media tərəfsiz, qərəzsiz və obyektiv ola bilərmi? - Təcrübəli jurnalistlərin baxışı21:33Башня Бурана - историческая достопримечательность севера Кыргызстана21:22Об отношении Турции к политике расширения НАТО11:06Azərbaycan-İraq Mədəni Əlaqələr İB-nin “Yalnız İrəli” filminin İctimai baxışı və Təqdimat Mərasimi22:47Россия впервые за войну в Сирии атаковала израильский истребитель – почему?19:01САМОЕ КРУПНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА( К МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ 2006 ГОДА) ЧАСТЬ II18:37САМОЕ КРУПНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА( К МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ 2006 ГОДА) Часть I11:32ATİB-in ÜMUMİ YIĞINCAĞI KEÇİRİLDİ13:41Что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО13:38Приложила ли Россия руку к вето Турции относительно Финляндии и Швеции?13:17Мераб Чухуа: «Геноцид черкесов остается на повестке дня»12:45Седакьет КЕРИМОВА: ИТИМ20:52Турция отмечает 103-ю годовщину начала Национально-освободительной борьбы20:18Cəlilabad abidələri14:43Чем грозят властям Ирана голодные бунты?23:34რას წერდა კინტოებზე იაკობ გოგებაშვილი23:04Crisis in Ukraine and Iran national interests22:34KİJƏBƏ TOPONİMİ HAQDA17:08Çin Nereye? Çin’de Neler Oluyor12:51Крыло войны: власти Таджикистана дождались оппонентов с оружием в руках12:20نایب رییس مجلس شورای اسلامی در راه باکو10:03Tahirə Məmmədova – Şuşalının Şuşasız və Şuşalı ömrü09:54Şuşalı qəhrəmanlar haqda tammetrajlı sənədli film çəkilib22:33Планета, скрытая в глубинах Земли22:15Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı başa çatıb19:01В Шуше открылся V Международный фольклорный фестиваль «Харыбюльбюль»09:54Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией09:31Анкара развивает активную дипломатию в Центральной Азии22:52ARMENIAN LIES AND USA NEWSPAPERS FROM 1880 TO 1922 WITH ORIGINAL NEWSPAPER PHOTOS22:42KAFKAS HALKLARINDAN ÇERKES Ubıhlar: Yerli Azınlık Halklar yolunda17:04Heydər Əliyevə arxalanan gənc azərbaycanlı mütərcim12:509 May Qələbə günü, yaxud “Dövranın çərxi” düzgün dolanmayanda...19:08Поговорим о России и её роли во Второй мировой войне14:00İRAN TALİBLƏRLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI DAVAM ETDİRƏRƏK DAHA DA GENİŞLƏNDİRƏCƏKDİR13:32Bizə hansı ilahiyyatçı lazımdır, yaxud məscid imamı necə olmalıdır?13:22Media və Mülki Cəmiyyət İctimai Birliyi şəhidlərin şərəfinə inşa etdiyi xatirə kompleksinin açılış mərasimini keçirib (FOTOLAR - VIDEO)09:24Исполняется 130 лет автору «Бушевало Черное море»22:06مغول ها می آیند21:33Откуда растут ноги у теории о том, что у Гитлера была «еврейская кровь»20:43SİPRİŞON SIXANON13:09Татарская община Азерюайджана отметила Рамазан Байрам09:38Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга21:45Израиль празднует День независимости, главная церемония проходит в Иерусалиме16:33გულნარა ინანჯი: ყარაბაღის 44-დღიანი ომის დროს, საქართველომ აზერბაიჯანს მხარი რეალურად და მორალურად დაუჭირა11:54Грузия и фактически и морально поддержала Азербайджан во время 44-х дневной войне15:37Sufilər niyə ət yemir14:32BİR DAHA MÜSƏLMANLARIN NƏZƏRİNƏ07:49Идеологический тупик казахского парт-строительства06:40Dostluq və qardaşlıq himni - Əhməde HƏPO15:02“Yaxşılıq Yarat” adlı xeyriyyə və əyləncə xarakterli tədbir keçirilib16:16Президент: Во время войны мы отслеживали направления поставок оружия из России в Армению12:04Отменить страдания18:09Напряженность в Приднестровье грозит выходом войны за пределы Украины16:52Qüds azadlıq yolunda16:32Vaşinqton Fələstin-İsrail münaqişəsini Fələstinin iştirakı olmadan həll edir?!16:21Сквозь его объектив: жизнь в гетто глазами заключённого там фотографа15:56Голоса Варшавского гетто: Мы пишем нашу историю03:05Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев - о провокациях.03:01Приднестровская провокация21:14Ученые выяснили, куда ходят домашние кошки, когда гуляют на улице20:37В Баку издан роман Курбана Саида "Али и Нино" на талышском, удинском и лезгинском языках19:28Народные легенды: Местность на Иссык-Куле, где обитала одичалая девушка (видео)13:44ИЗРАИЛЬ ЗАМЕНИЛ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ13:38Израиль и Азербайджан: 30 лет спустя15:03Циклична ли история человечества?14:49Викинги поставляли в Киев черепа гренландских моржей14:27QAYANIN İÇİNDƏN GÖYƏRƏN PALID21:12Mardin’de Tesadüfen Bulunan Mağara, Devasa Yeraltı Şehri Çıktı21:03В Анатолии нашли подземный город христиан20:14Северные территории "незаконно оккупированы Россией", говорится в дипломатическом документе20:03Очередь - за Приднестровьем? Эксперты гадают о судьбе другой непризнанной республики12:40Расширение НАТО было ошибкой?18:03Кишинев оправдывается: «Мы не вводили мер экономической блокады Приднестровья»10:42Турция спустя годы может открыть новую страницу в тюркском мире, но...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Media və Mülki Cəmiyyət İctimai Birliyi şəhidlərin şərəfinə inşa etdiyi xatirə kompleksinin açılış mərasimini keçirib (FOTOLAR - VIDEO)
 2. გულნარა ინანჯი: ყარაბაღის 44-დღიანი ომის დროს, საქართველომ აზერბაიჯანს მხარი რეალურად და მორალურად დაუჭირა
 3. Sufilər niyə ət yemir
 4. Qüds azadlıq yolunda
 5. Tahirə Məmmədova – Şuşalının Şuşasız və Şuşalı ömrü
 6. Azərbaycan-İraq Mədəni Əlaqələr İB-nin “Yalnız İrəli” filminin İctimai baxışı və Təqdimat Mərasimi
 7. Грузия и фактически и морально поддержала Азербайджан во время 44-х дневной войне
 8. Dostluq və qardaşlıq himni - Əhməde HƏPO
 9. Bizə hansı ilahiyyatçı lazımdır, yaxud məscid imamı necə olmalıdır?
 10. Голоса Варшавского гетто: Мы пишем нашу историю
 11. Vaşinqton Fələstin-İsrail münaqişəsini Fələstinin iştirakı olmadan həll edir?!
 12. Сквозь его объектив: жизнь в гетто глазами заключённого там фотографа
 13. Напряженность в Приднестровье грозит выходом войны за пределы Украины
 14. Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев - о провокациях.
 15. Президент: Во время войны мы отслеживали направления поставок оружия из России в Армению
 16. BİR DAHA MÜSƏLMANLARIN NƏZƏRİNƏ
 17. Седакьет КЕРИМОВА: ИТИМ
 18. Отменить страдания
 19. İRAN TALİBLƏRLƏ ƏMƏKDAŞLIĞI DAVAM ETDİRƏRƏK DAHA DA GENİŞLƏNDİRƏCƏKDİR
 20. 9 May Qələbə günü, yaxud “Dövranın çərxi” düzgün dolanmayanda...
 21. مغول ها می آیند
 22. Татарская община Азерюайджана отметила Рамазан Байрам
 23. Противостояние не только Востока и Запада, но Севера и Юга
 24. Израиль празднует День независимости, главная церемония проходит в Иерусалиме
 25. Heydər Əliyevə arxalanan gənc azərbaycanlı mütərcim
 26. ARMENIAN LIES AND USA NEWSPAPERS FROM 1880 TO 1922 WITH ORIGINAL NEWSPAPER PHOTOS
 27. “Yaxşılıq Yarat” adlı xeyriyyə və əyləncə xarakterli tədbir keçirilib
 28. Анкара развивает активную дипломатию в Центральной Азии
 29. Казахстан через интеграцию с Турцией порывает с Россией
 30. Поговорим о России и её роли во Второй мировой войне
 31. Планета, скрытая в глубинах Земли
 32. نایب رییس مجلس شورای اسلامی در راه باکو
 33. Çin Nereye? Çin’de Neler Oluyor
 34. Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı başa çatıb
 35. САМОЕ КРУПНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОАЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА( К МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ 2006 ГОДА) ЧАСТЬ II
 36. Идеологический тупик казахского парт-строительства
 37. Приднестровская провокация
 38. Что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО
 39. SİPRİŞON SIXANON
 40. Crisis in Ukraine and Iran national interests
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
ГАЛЕРЕЯ