Главная > НАРОДЫ > Azərboyconi sərboz

Azərboyconi sərboz


16-05-2023, 19:05. Разместил: Gulnara.Inanch
Camal Lələzo
Ğələbə ərməğonı tı bəmə bəxş karde,
Azərboyconi sərboz !
Yurdi şərəfinə nom bə tarıx nəxş karde
Azərboyconi sərboz !
Bətı ğodrət,zu doşe çe yurdi sığ - anquli,
Okarde Hərəboği ə  tilsimə anqıli,
Rost karde yurdi pərçəm bə Şuşə bə çinqili,
Azərboyconi sərboz !
Mubarizon,Hikməton osonə mıştiş boəmə,
Iştı mışti hardə kəs meydono vitə,rəmə,
Deştı ğəmon bə yurdiyolə şərafət omə,
Azərboyconi sərboz !
Həll kardedə Vətəni tale ıştı ğədəmon,
Bətı bovə kardedən,bətı peşte odəmon,
Isə jidəş tı ıştə ən çokə vaxti,dəmon,
Azərboyconi sərboz !
Tırke,tolışe,tate,ləzgi,kurde,avare,
Konco be bəştı yurdi bə koməj,bə havare,
Gəndə baləlion çəmə sipəre,iftixore
Azərboyconi sərboz !
Sa-sa şəhidən bıboş,həzo-həzo bejəş tı !
Bəni Ğalibə ordu bə tarıx dəbəşış tl !
Vətəni marzi pojon vırədə ebəjeş tı!
Azərboyconi sərboz !
Azərboyconi sərboz !
Вернуться назад