Ethnoglobus » НАРОДЫ » Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....

Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....

image
Tolışi ədəbiyoti tarixiku

Isətnə Tolışə poeziyə mühumə qıle poə həm  ğorbətədə ,həmən vətənədə jiə şairon tərəfo ofəy bedə və ın poeziyə ıştə bətnədə Vətəni dardon,vətəni məhəbbəti tikiyən de yolə eşği tərənnum kardedə.Səbəb vətəni həsrəti yol be,soron dorozi vətənii məcburən nıvindeye.Bı poeziyədə bə vətəni anqll qıle problem ni ki, ın şaironən  məşğul nıkəy...Bıro xususən Rasiyədə jiə tolışon de Vətəni anqıləti de muxtəlifə roy ıştəni biruzə dodə ,çəvon ofəy kardə poeziyədə isə ın anqıləti,bə vətəni anqıl bə vətəndoəti,əvlodəti həmməysə  ve dığəti cəlb kardə.
Tolışi ğorbəti poeziyə qıle zumandə numayəndən  şair  Etibar  Əliyeve.
1955-nə sori təvəlludış bıə şair əslədə çe Liki rəyoni Rəzəvulə diekuye .Texniki ali təhsiliş heste.Əğılətiş,cıvonətiş Azərboyconədə dəvardə,əmmo tojə devri deştə vardə problemon cıvonə Etibarış bə ğorbətə diyaroş barde və əçe təhsil,  ko,fəoliyət həmən məcburən de ğorbəti anqıl be....
Bəli,jimon ıştə hukmi dodə,inson bə təsəvvur nıkardə tale jidə ,nınıvıştə ğısməti vində,,əmmo rujon ,soron davardə,Xıdo bə insoni baxş doə təb,istedod, ilhom isə odəmi daxilən lovnidə,norohət kardedə,və əy məcbur kardə ki,əv bəştə xəlxi mənsubiyəti çe yod beməkəy,boştə xəlxi, boştə vətəni çiç isə,çiçon isə bıkəy, daxilən vicdonən rohət bıbuy...Və bı zəmon ğələm bə qərək omedə...
Ve çoke internet ğorbəti vətəno arə ən çok pardi roli bardedə,ğorbəti jiə şair de interneti vasitə bə vətəni,bəştə doğmə xəlxi tono omedə,rəsedə,i bedə.
            Etibari şeiron bəni co tolışə şairon çe zıvoni nəzəku bə dı vırə poə karde bəbe: tolışə şeiron ,tırkə şeiron.Çı şeiron arədə məno cəhəto qıle xətt kəşe əbıni.Ha deynəni zıvonədə nıvıştə şeiron qıle ğəlbi qup- qupe,qıle fami curbəcurə ifodone.Boənən əçe bə har zlvondə nıvıştə şeiron umumi qıle nəzə səğandəmon.
      Muəllifi tolışə şeiron əsosən bə ğorbəti mevzi həsr bıə,tikiyən dəğiğ bıvotəmon, ğorbətədə jiə insoni,şairi bə vətəni həsrəti ,boəy pəşi qəte həsr bıə.De xatirə ,de nastalqiyə hission nıvıştə bə ın şeiron sığə dılon jeqo bə hərəkət varde ğodrətədəy.
Bə misalon ovaştəmon.Muəllifi bə şair M.Arazi məşhurə " Salamat qal" şeiri nıvıştə nəzirə " Səlomət bi" ( 2019)şeiri deştə orijinələti,deştə poetizmi bə yod əbədi nıvıştə bedə:
Bəlkə ujən onıqardim,ya mardim,
Co maholdə dərsım qəte,odəm bim.
Ğədım nıznəy ,Vətəniku su- sard bim,
Bəlkə tıni çəşi puri nıvindım.
Zəmin səlomət bi,sığ səlomət bi,
Bandon səlomət bi,di səlomət bi.
Bın bəndədə iqlə bəlkə sıxani de ğasbu sıxani dəyiş karde ehtiyoc heste,əsos isə muəllifi ğsyə,mətləb bmə bəni dasti dılə oşkoye; Vətəniku co beve qonə,dardinə hisse.Nıpie- nıpie çe moəku co be odəmi bə ğəmi- ğussə duçor kardə.
9 bəndiku iborət ın şeiri har bəndiku sıxan okarde,təhlil barde bəbe.Əslədə bəsə orijinəlisə ve zumande ın şeir.Şair oxonə bəndi jeqo sə kardə:
Konco bıbom,az ıştınim,detınim,
Iştı həvom,ıştı ovim,zəminim,
Iştı nomim,ıştı nunim,nemekim,
Iştı baləm,,Etibarim,botınim.
Şoyə rujdə,xəyə rujdə şo bıbi,
Vətən ,səlomət bi,el,səlomət bi.
Təbi,ən həyoconinə dəğiğon əhvol doə bedə bın şeirədə,həmən vətəni məhəbbəti çiçiku iborət be şərh bedə bı şeirədə.( Ğafiyə cəhəto be bəzne kali ğuzuron iyo ıştəni nuşu dodə,əmmo əmə insoni bı jeqo dramatikə vəziyətədə əy bəsə dəşe əsos qətedəmon ) Şeirədə şeiri( muəllifi) ofəy kardə əhvol klassikə formədəy və bın şeiri de cəsorəti həzo- həzo odəmon hissiyati ifodə  votedəmon...
( Bın şeirədə mı dıqlə tojə tolışə sıxanımən umute; zilkukə_ lalə, sibest_ se livəynə yoncə ..)
Muəllifi məşhurə qıle şeirikuən qəp bıjənım." Ğısmət bəbe,bomem Boboqilisə".In şeir ıştə Vətəni çe dılo piə kəson çı Vətənimu co bıədə davardə nığılə hissiyaton əkse,ovaynəy.Təbi,bəsə dəşe lozime çe vətəniku co bıə kəson deştə xoşi çe vətəniku co nıbin.Vətən bə ğorbət oqardədə,bun bə osmon peşədə vəziyət vətəndoə  odəmon jeqo bə ğorbət vadar kardə.Şeir çe vətəndoə insonon çe vətəniku co bıədə davardə hisson kulluyate.
Maştə- maştı beşim bə ro,şığisə,
Rizim mande alafisə ,rizisə,
Nəfəsım sey ,nıştim laqə sığisə,
Xəbəm seme,mıni zındəş,xosə sığ,
Vote,ıştı yurdi sığim,yurdi sığ.
Lirikə ğəhrəmon bə adət- ənənon monasib de Boboqilə ocəğiən vida kardə,nəzır dodə,dəy bıə əhdi - peymoni tojə kardə.Vətəni teğon,bıron jeqo çe yodo bekardəni:
Bənem qıley hındılə bır pepuşə,
Çımı lınqış qətışe bərk,dəpuşe,
Rostım karde,bənem bə dast teğ eşe,
Xəbəm qəte,hlndılə bır ,çə xəbəy,
Vote,bıyə,Vətəniku işorəy.
Muəllif oxonə bəndədə isə çe Vətəni nomiku sıxan kardə,bə əvlodon Vətəni çe yodo benekarde asbardedə.Ve ,ali hisse ın hission! Və umrujnə rujədə əmə vindəmon ki,həğiğətən ,Vətəni bəştə ağıl mandə,mudrikə zoon ehtiyocışon heste.Vətən daradəybu,xəlq bə tasi- vasi duçar kardə bedəbu,xəlqi əvlodon diəroədə,ğorbətədə de keyfi,eyş- işrəti məşğul be çanə ğanuniye? 
Muəllifi ın şeir ıştə aktualəti um rujən oqətəşe...
      Bınıvıştiku qəp jə məğolədə muəllifi har şeiriku sıxan okarde məğbulə ro ni,əmmo muəllifi ofəyəmoni xarakterikə holon ifodə kardə əsos şeironku qəp je rostə roye..Etibar muəllimi, təsuf ki,əsəronış tobə ısə kitobi holədə çapış karde zınəni.Şairi şeiron əçe interneti səhifədə peqətedəm.Bı səhifədə muəllifi eyni zəmonədə tolışi  " Vətən,bətı ğıbon bıbom"(2023)," Boli,bəştı ğıbon ,oqard bə di",(2018)," Çəmə di"(2021), unən şairi benomə şeir bəmı rast qınye.Fik kardəm ın şeiron muəllifi tolışə şeiron i ğisme,əmmo çıvon əsosədə şairi tolışə dınyo bə çəş varde bəbe." Çəmə di" şeiriədə şair ıştə doğmə di tərənnum kardə,əçe zoon- kinon çe yurdi var- devlət hisob kardə.In fam çanə bə odəmi dıl nıştə:
Ğızıle har sığı,vəşte har vıron,
Çokə zoon rosniə,re inə kinon,
Har sıxanı şin omedə bə zıvon,
Etibari son məkoniş,çəmə di!
Tı aziziş,tı reçiniş, çəmə di!
Çımı dıliş,çımı vıliş,çəmə di!
Şair etibar çok famedə ,çəmə xəlqi tale tojə nəsli çanə mıdrik,ağılmand beku  şıkırəy və əv bə tojə nəsle de vətəni tale jie orzu kardedə.Roste,jimondə maddiyət əsose,əmmo çe yurdi,nənə,vətəni tale bəqəm bəpe çəməku diəro bıbuy və har çi bəpe bə maddiyəti ğıbon bıdəy? Bəni Tolışi yolə siprişi Etibar 
bə tojə nəsli bə doğmə vətəni oqarde maslahat zınedə.
Hamsiyə kinə nışon kaje Həsəni,
Tınən bıvot ,bıstənəmon Susəni,
Boy bıvindi Husnə mamuən tıni,
Boli,bəştı ğıbon,oqard boy bə di,
İnə nənə bıkə,tınən Pı bıbi.
" Boli,bəştı ğıbon,oqard, boy bə di"( 2018).
In dumoton az fik kardəm,çe Vətəni vəomə soronku norohətəti kəşə qıle təfəkkuri məhsule...
Etibar Əliyevi ofəyəmonədə çəmə( Azərboycono,tolışi) klassikə ədəbiyoti mısbətə təsiri har şeirədə bı və ya co  dərəcədə osəme bedə.Bimi numunə əçe benomə qıle şeiri varde bəznem ki, ın şeir de ın misro bino bedə və ın misro ıştən qıle aforizme:"Biləkotən ıştəni dıyo hisob kardedə". Və mərəğine ın şeir bitov de mudrikə sıxanon təğib bedə ki,ın cəhət muəllifi çanə qeşə dınyozıne xıvand be bı mionə noydə.Dığət bıkən:
Bəlel nıbıə vırədə əlelən,velə kulən
Lap ıştəni vənə do,tınığ hisob kardedə.
Əlez zındə ıştəni ğəzənəsə ve zumand.
Kəjələ beşdə bə kum,jeqo zındə  bandədəy.
Dınyoədə de hurməti mandedə çokə inson,
Bevəcə ko məqət ki, bətı nıvotin heyvon...
Qıle qədə şeirədə jeqo nığılə dumoton vote komiləti əloməte...
Az hələ fik kardedəm, Etibar muəllim hələ ıştə dıli zuy həməş bəştə poeziyəş noəni,ha rujnəki ko- quzaran əve çı poeziyəku co bıkoən,bəyjeqo quman kardəm əbədiyəti əçe poeziyə har çiku bə nav əçe şeiron bavay.Bı roədə bə Etibar boli yol- yolə ovandon orzu kardəmon.
Şairi tırkə  şeiron həxədən  kali fikon vote pidəme.
Etibar muəllimi bə tırkiən ve çokə şeironış heste.In şeiron veyni de ulkə ,unən çe şairi davardə roon anqıle.Qıle dorozə ji davardə şair çe jimoni  qulqulonku davardencə  çe hodison mohiyəti çe nığılo famedə,bə hodison de filosofi çəşi diə kardedə.Muəllifi " Təkcə yaradana imtahanım var"," dınyo", "Bir üzü qaradır,bir üzü ağdır"," Mərhəmət və zaman'  unən co şeiron deştə fəlsəfi mohiyəti fərğine.
Şair " Gəldi də, getdi" şeiriədə votedə:
Bir gün köçəcəyəm dünyadan mən də,
Ruh qalmaz heç zaman ruhsuz bədəndə.
Elimdə,obamda,kəndimdə,yurdda
Kimsə yada salıb deyəcəkmi heç
Bir oğlan var idi ,gəldi də,getdi.
Şairi daima umri mıvəğğəti be bə həyocon vardedə,əy bə fəlsəfi dumoton ğərğ kardedə." Loğman və Əzrayil" şeiriədə muəllif bə kanə hikoyə de tojə nəzə diə kardə,və ğənimət zınə  umuriku bo insonon çokə koon vindedə,bə nəxoşon coni xəşəti dodə....." Dedilər"(2017)  şeiriədə muəllif de  dialoqi vasitə həm i tərəfədə bə insoni inomi ifodə kardə,həmən bə insoni inami mardeku bə dəhşət omedə...Həmçinin " Kölgəm" şeiriədən bə dusti,insoni inomi qin karde bə ınsoni ıştəni marde bərobər qətedə:
Qorudum hər zaman onu,
Qoşa getdik çətin yolu,
Vəfasız vicdansız oldu
Diriykən basdırdı məni.
 Şairi bə fəlsəfi şeiri meyl " Nərd taxtə,"şeirədən çok vinde bedə.
ŞairEtibar Əliyev ,təbii,yolə vətənpiə şaire,de vətəni tale jidə,44 rujnə dıminə Hərəboği muharibə əçe çand qılə şeirədə ıştə əksış peydo kardəşe.Şair "Ölməz şəhidim" şeiriədə votedə:
Qanınla torpağı Vətən eylədin,
Hər daşı,qayanı sipər eylədin,
Şuşanı düşməndən azad eylədin,
Ləkəni  üzündən silən şəhidim! 
Mı Etibari bə mığəddəsə moon həsr kardə " Dəyişmərəm", bə sipiəsə muəllimon de yolə ehtirami nıvıştə bə  " Hardasan, ay şirin çay müəllimim" şeiri unən bə ,Cənubi Azərbaycani  mövzusuədə bə ğələnm sə bıə " Təbriz Azərbaycandır " şeiriən  bəqəm kardəm, ımoni əsl poeziyə  nümunə hesob  kardedəm.Çe .Etibari de əsl vətəndoə norohətəti nıvıştə bə "  Qarımış qız","
" Kal insan" unən co şeironən  təğdir kardəm.Çe şairi  " Qarabağ azadsan deyən Komandan" şeiri  isə çe  Zəfərə  rujiku bamal omə şodkomə hission əhand çok- çoki osəmedə,ə hisson bəsə dəşedə..Şair bı   hodison de  zahiri seyri  diə kardəni,əv bı tarixi rujon de tarixi çəşi diə kardə,ğıymət dodə.." Təqaüd",şeiriədə şair nıvıştedə:
Dəyişibdir adət,dəyişib zaman,
Məmurumuz vermir Tanrıya aman,
Əzrayıla tapşırıblar ucadan,
Qoyma arta, ömrü kasıb millətin.
Etibar  bə Vətəninə bütov anqıl bıə  şaire və çe vətəni har zoə,,kinə fəxr kardə vətəndoye..." Mübariz çağırsın ucadan hamı " şeiriədə muəllif nıvışdə:
Hər döyüşdən qayıdanda zəfərlə
Mübariz də sevinərdi fərəflə,
Heyran olub qələbənə ürəklə
Sevinərdi bütün Talış elləri,
Bəzənərdi fırtınalar meydanı.
Umumən,Etibar Əliyev orijinələ sənətkoye,de qərqinə fəoliyəti məşğul bıbuən, bə poeziyəş xususi qıle məhəbbətış,daxili anqılətiş heste.Əçe poeziyə həxədə ın tənğidə rayan bəştə ğarz zınedəm ki,Etibar həmə şeiron səpe eyni dərəcədə ko kardəni,əçe ve çok şeiron heste məno- məzmuni cəhəto dıli rozi kardedəbusə,texniki,bədii cəhəto lanqedə.Xusun şeiri bəndon,misron bə ğafiyə varde cəhəto nırəsə cəhətonış xeyli heste ki,ımoni bəni Etibari ranqədə bıə şairiku vinde xoşə hol ni.Əmmo bovə  kardəmon şair Etibar Əliyev ıştə ın zənqinə ofəyəmoni bə kitobi hol dənoədə 
, ə nırəsə cəhəton çe mionədə pebəqəte...
Jeqo qumon kardəm ki,Etibar Əliyev bə çəmə tolışi ədəbiyoti tarixi dənoe lozime,çumçiko əçe poeziya  bə xəlxi jimoni çe nığıliku anqıle,əçe poeziyə tolışi poeziyə mevcidatəti ıştəku rəsm kardə çand qılə poetikə hodisonku qıleye və çımə həx  ni bı poeziyə mısbətə keyfiyəton çəşi epuştəmon....
Bəşmə poeziyədə yojə ovandon orzu kardəmon,Etibar muəllim!
P.S.məğolə nırəsə cəhəton ,inən Etibar muəllimi ofəyəvoni,jimoni həxədə bəmə doə tojə məlumaton  bə məğolə daxil bakamon.
5_13 may,2023- nə sor.
Camal Lələzoə.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
15:13SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"15:06Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”12:26MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI11:55Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)09:53Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.19:58Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?19:44İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB20:13Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов13:28Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir00:31İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI19:15Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan18:58Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?18:48AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)18:25AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)19:41RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR19:44Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава21:20Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri21:123.Mikro Dünya Savaşı16:46Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb14:42MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR14:35FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR17:21KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB17:09İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM19:31ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы13:21Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака16:38В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение10:59Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?21:30Təzadlı İran19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане15:33Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi: 21. yüzyıl bir Türk yüzyılı olabilir mi?14:01Karabakh victory: Enhanced cooperation in region18:41Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?13:32В Стамбуле состоялся медиа-саммит информагентств тюркских государств14:51На острове Корфу хранятся артефакты культурного наследия Узбекистана12:29Azərbaycanca-haputca lüğət dərc olunub12:23Azərbaycanda "Talış dili" dərsliyi dərc olunub16:06Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие?11:27В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики11:06Люди по всей Европе тысячелетиями ели «пищу маргиналов»20:32Древние карты Казахского государства показали на выставке17:22В Каратальском районе открыт новый историко-краеведческий музей17:02В Азербайджане продолжаются учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023»19:10Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана19:02«Хезболла» сообщила о новых атаках против Израиля18:56Türkiye’deki kazılarda yeni Hint-Avrupa dili keşfedildi19:46İRAN-AMERİKA MÜHARİBƏSİ19:24Истории казахстанских азербайджанцев19:16Как живут казахи в Азербайджане18:57Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в Газе21:28KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?12:49“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranış qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib12:15„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured11:26Why has the Gaza ground invasion been delayed since Friday?10:48Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri Nassir Abdul Karim Abdul Rahimin bəyanatı10:40Statement by the Ambassador of the State of Palestine to Azerbaijan Nassir Abdul Karim Abdul Rahim18:02Жители Баку знакомятся с казахской культурой17:57Bakı sakinləri qazax mədəniyyəti ilə tanış olurlar17:51Баку тұрғындары қазақ мәдениетімен танысуда17:57Русский язык в школах стран ЕАЭС и Азербайджана17:50Израиль впервые с 2006 года применил РСЗО в Газе17:41Из каких стран ЕАЭС в Азербайджан чаще всего приезжают туристы18:37Азербайджанская полиция несет службу на пунктах, освобожденных российскими миротворцами в Карабахе18:211941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda xalqın milli özünüdərk prosesinin yüksəlişi və Azərbaycan dilinin mövqeyi18:14Rza Azəri: Mühüm bir sənəd14:26Fələstin Xarici İşlər və Qürbətçilər Nazirliyinin Bəyanatı21:02Труби шофар!!!13:49ХАМАС объявил Израилю войну14:40На Ташкентском кинофестивале состоялся форум культурной организации ТЮРКСОЙ14:24İRANDA KAPİTALİST, YOXSA XALQ HÖKUMƏTİDİR?11:34“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranş qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib.13:30İSLAM İLƏ XRİSTİANLIQ ARASINDA SÜLHÜN ELÇİSİ - ASSİZİLİ FRANSİSK18:57По случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР оффшорные беспошлинные продажи в провинции Хайнань составили 426 млн юаней
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. İranın əsl üzü
 2. Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи
 3. ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ
 4. «Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?
 5. Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях
 6. В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки
 7. Təzadlı İran
 8. Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали
 9. В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение
 10. Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?
 11. Китайская философия: влияние на современную культуру и общество
 12. ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы
 13. FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR
 14. Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?
 15. İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM
 16. KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB
 17. Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака
 18. Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов
 19. MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR
 20. Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri
 21. Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава
 22. Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb
 23. Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?
 24. İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI
 25. 3.Mikro Dünya Savaşı
 26. AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)
 27. Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan
 28. RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR
 29. AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)
 30. Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.
 31. Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir
 32. İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
 33. Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?
 34. Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)
 35. MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI
 36. SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"
 37. Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    May 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
ГАЛЕРЕЯ