Ethnoglobus » НАРОДЫ » Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....

Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....

image
Tolışi ədəbiyoti tarixiku

Isətnə Tolışə poeziyə mühumə qıle poə həm  ğorbətədə ,həmən vətənədə jiə şairon tərəfo ofəy bedə və ın poeziyə ıştə bətnədə Vətəni dardon,vətəni məhəbbəti tikiyən de yolə eşği tərənnum kardedə.Səbəb vətəni həsrəti yol be,soron dorozi vətənii məcburən nıvindeye.Bı poeziyədə bə vətəni anqll qıle problem ni ki, ın şaironən  məşğul nıkəy...Bıro xususən Rasiyədə jiə tolışon de Vətəni anqıləti de muxtəlifə roy ıştəni biruzə dodə ,çəvon ofəy kardə poeziyədə isə ın anqıləti,bə vətəni anqıl bə vətəndoəti,əvlodəti həmməysə  ve dığəti cəlb kardə.
Tolışi ğorbəti poeziyə qıle zumandə numayəndən  şair  Etibar  Əliyeve.
1955-nə sori təvəlludış bıə şair əslədə çe Liki rəyoni Rəzəvulə diekuye .Texniki ali təhsiliş heste.Əğılətiş,cıvonətiş Azərboyconədə dəvardə,əmmo tojə devri deştə vardə problemon cıvonə Etibarış bə ğorbətə diyaroş barde və əçe təhsil,  ko,fəoliyət həmən məcburən de ğorbəti anqıl be....
Bəli,jimon ıştə hukmi dodə,inson bə təsəvvur nıkardə tale jidə ,nınıvıştə ğısməti vində,,əmmo rujon ,soron davardə,Xıdo bə insoni baxş doə təb,istedod, ilhom isə odəmi daxilən lovnidə,norohət kardedə,və əy məcbur kardə ki,əv bəştə xəlxi mənsubiyəti çe yod beməkəy,boştə xəlxi, boştə vətəni çiç isə,çiçon isə bıkəy, daxilən vicdonən rohət bıbuy...Və bı zəmon ğələm bə qərək omedə...
Ve çoke internet ğorbəti vətəno arə ən çok pardi roli bardedə,ğorbəti jiə şair de interneti vasitə bə vətəni,bəştə doğmə xəlxi tono omedə,rəsedə,i bedə.
            Etibari şeiron bəni co tolışə şairon çe zıvoni nəzəku bə dı vırə poə karde bəbe: tolışə şeiron ,tırkə şeiron.Çı şeiron arədə məno cəhəto qıle xətt kəşe əbıni.Ha deynəni zıvonədə nıvıştə şeiron qıle ğəlbi qup- qupe,qıle fami curbəcurə ifodone.Boənən əçe bə har zlvondə nıvıştə şeiron umumi qıle nəzə səğandəmon.
      Muəllifi tolışə şeiron əsosən bə ğorbəti mevzi həsr bıə,tikiyən dəğiğ bıvotəmon, ğorbətədə jiə insoni,şairi bə vətəni həsrəti ,boəy pəşi qəte həsr bıə.De xatirə ,de nastalqiyə hission nıvıştə bə ın şeiron sığə dılon jeqo bə hərəkət varde ğodrətədəy.
Bə misalon ovaştəmon.Muəllifi bə şair M.Arazi məşhurə " Salamat qal" şeiri nıvıştə nəzirə " Səlomət bi" ( 2019)şeiri deştə orijinələti,deştə poetizmi bə yod əbədi nıvıştə bedə:
Bəlkə ujən onıqardim,ya mardim,
Co maholdə dərsım qəte,odəm bim.
Ğədım nıznəy ,Vətəniku su- sard bim,
Bəlkə tıni çəşi puri nıvindım.
Zəmin səlomət bi,sığ səlomət bi,
Bandon səlomət bi,di səlomət bi.
Bın bəndədə iqlə bəlkə sıxani de ğasbu sıxani dəyiş karde ehtiyoc heste,əsos isə muəllifi ğsyə,mətləb bmə bəni dasti dılə oşkoye; Vətəniku co beve qonə,dardinə hisse.Nıpie- nıpie çe moəku co be odəmi bə ğəmi- ğussə duçor kardə.
9 bəndiku iborət ın şeiri har bəndiku sıxan okarde,təhlil barde bəbe.Əslədə bəsə orijinəlisə ve zumande ın şeir.Şair oxonə bəndi jeqo sə kardə:
Konco bıbom,az ıştınim,detınim,
Iştı həvom,ıştı ovim,zəminim,
Iştı nomim,ıştı nunim,nemekim,
Iştı baləm,,Etibarim,botınim.
Şoyə rujdə,xəyə rujdə şo bıbi,
Vətən ,səlomət bi,el,səlomət bi.
Təbi,ən həyoconinə dəğiğon əhvol doə bedə bın şeirədə,həmən vətəni məhəbbəti çiçiku iborət be şərh bedə bı şeirədə.( Ğafiyə cəhəto be bəzne kali ğuzuron iyo ıştəni nuşu dodə,əmmo əmə insoni bı jeqo dramatikə vəziyətədə əy bəsə dəşe əsos qətedəmon ) Şeirədə şeiri( muəllifi) ofəy kardə əhvol klassikə formədəy və bın şeiri de cəsorəti həzo- həzo odəmon hissiyati ifodə  votedəmon...
( Bın şeirədə mı dıqlə tojə tolışə sıxanımən umute; zilkukə_ lalə, sibest_ se livəynə yoncə ..)
Muəllifi məşhurə qıle şeirikuən qəp bıjənım." Ğısmət bəbe,bomem Boboqilisə".In şeir ıştə Vətəni çe dılo piə kəson çı Vətənimu co bıədə davardə nığılə hissiyaton əkse,ovaynəy.Təbi,bəsə dəşe lozime çe vətəniku co bıə kəson deştə xoşi çe vətəniku co nıbin.Vətən bə ğorbət oqardədə,bun bə osmon peşədə vəziyət vətəndoə  odəmon jeqo bə ğorbət vadar kardə.Şeir çe vətəndoə insonon çe vətəniku co bıədə davardə hisson kulluyate.
Maştə- maştı beşim bə ro,şığisə,
Rizim mande alafisə ,rizisə,
Nəfəsım sey ,nıştim laqə sığisə,
Xəbəm seme,mıni zındəş,xosə sığ,
Vote,ıştı yurdi sığim,yurdi sığ.
Lirikə ğəhrəmon bə adət- ənənon monasib de Boboqilə ocəğiən vida kardə,nəzır dodə,dəy bıə əhdi - peymoni tojə kardə.Vətəni teğon,bıron jeqo çe yodo bekardəni:
Bənem qıley hındılə bır pepuşə,
Çımı lınqış qətışe bərk,dəpuşe,
Rostım karde,bənem bə dast teğ eşe,
Xəbəm qəte,hlndılə bır ,çə xəbəy,
Vote,bıyə,Vətəniku işorəy.
Muəllif oxonə bəndədə isə çe Vətəni nomiku sıxan kardə,bə əvlodon Vətəni çe yodo benekarde asbardedə.Ve ,ali hisse ın hission! Və umrujnə rujədə əmə vindəmon ki,həğiğətən ,Vətəni bəştə ağıl mandə,mudrikə zoon ehtiyocışon heste.Vətən daradəybu,xəlq bə tasi- vasi duçar kardə bedəbu,xəlqi əvlodon diəroədə,ğorbətədə de keyfi,eyş- işrəti məşğul be çanə ğanuniye? 
Muəllifi ın şeir ıştə aktualəti um rujən oqətəşe...
      Bınıvıştiku qəp jə məğolədə muəllifi har şeiriku sıxan okarde məğbulə ro ni,əmmo muəllifi ofəyəmoni xarakterikə holon ifodə kardə əsos şeironku qəp je rostə roye..Etibar muəllimi, təsuf ki,əsəronış tobə ısə kitobi holədə çapış karde zınəni.Şairi şeiron əçe interneti səhifədə peqətedəm.Bı səhifədə muəllifi eyni zəmonədə tolışi  " Vətən,bətı ğıbon bıbom"(2023)," Boli,bəştı ğıbon ,oqard bə di",(2018)," Çəmə di"(2021), unən şairi benomə şeir bəmı rast qınye.Fik kardəm ın şeiron muəllifi tolışə şeiron i ğisme,əmmo çıvon əsosədə şairi tolışə dınyo bə çəş varde bəbe." Çəmə di" şeiriədə şair ıştə doğmə di tərənnum kardə,əçe zoon- kinon çe yurdi var- devlət hisob kardə.In fam çanə bə odəmi dıl nıştə:
Ğızıle har sığı,vəşte har vıron,
Çokə zoon rosniə,re inə kinon,
Har sıxanı şin omedə bə zıvon,
Etibari son məkoniş,çəmə di!
Tı aziziş,tı reçiniş, çəmə di!
Çımı dıliş,çımı vıliş,çəmə di!
Şair etibar çok famedə ,çəmə xəlqi tale tojə nəsli çanə mıdrik,ağılmand beku  şıkırəy və əv bə tojə nəsle de vətəni tale jie orzu kardedə.Roste,jimondə maddiyət əsose,əmmo çe yurdi,nənə,vətəni tale bəqəm bəpe çəməku diəro bıbuy və har çi bəpe bə maddiyəti ğıbon bıdəy? Bəni Tolışi yolə siprişi Etibar 
bə tojə nəsli bə doğmə vətəni oqarde maslahat zınedə.
Hamsiyə kinə nışon kaje Həsəni,
Tınən bıvot ,bıstənəmon Susəni,
Boy bıvindi Husnə mamuən tıni,
Boli,bəştı ğıbon,oqard boy bə di,
İnə nənə bıkə,tınən Pı bıbi.
" Boli,bəştı ğıbon,oqard, boy bə di"( 2018).
In dumoton az fik kardəm,çe Vətəni vəomə soronku norohətəti kəşə qıle təfəkkuri məhsule...
Etibar Əliyevi ofəyəmonədə çəmə( Azərboycono,tolışi) klassikə ədəbiyoti mısbətə təsiri har şeirədə bı və ya co  dərəcədə osəme bedə.Bimi numunə əçe benomə qıle şeiri varde bəznem ki, ın şeir de ın misro bino bedə və ın misro ıştən qıle aforizme:"Biləkotən ıştəni dıyo hisob kardedə". Və mərəğine ın şeir bitov de mudrikə sıxanon təğib bedə ki,ın cəhət muəllifi çanə qeşə dınyozıne xıvand be bı mionə noydə.Dığət bıkən:
Bəlel nıbıə vırədə əlelən,velə kulən
Lap ıştəni vənə do,tınığ hisob kardedə.
Əlez zındə ıştəni ğəzənəsə ve zumand.
Kəjələ beşdə bə kum,jeqo zındə  bandədəy.
Dınyoədə de hurməti mandedə çokə inson,
Bevəcə ko məqət ki, bətı nıvotin heyvon...
Qıle qədə şeirədə jeqo nığılə dumoton vote komiləti əloməte...
Az hələ fik kardedəm, Etibar muəllim hələ ıştə dıli zuy həməş bəştə poeziyəş noəni,ha rujnəki ko- quzaran əve çı poeziyəku co bıkoən,bəyjeqo quman kardəm əbədiyəti əçe poeziyə har çiku bə nav əçe şeiron bavay.Bı roədə bə Etibar boli yol- yolə ovandon orzu kardəmon.
Şairi tırkə  şeiron həxədən  kali fikon vote pidəme.
Etibar muəllimi bə tırkiən ve çokə şeironış heste.In şeiron veyni de ulkə ,unən çe şairi davardə roon anqıle.Qıle dorozə ji davardə şair çe jimoni  qulqulonku davardencə  çe hodison mohiyəti çe nığılo famedə,bə hodison de filosofi çəşi diə kardedə.Muəllifi " Təkcə yaradana imtahanım var"," dınyo", "Bir üzü qaradır,bir üzü ağdır"," Mərhəmət və zaman'  unən co şeiron deştə fəlsəfi mohiyəti fərğine.
Şair " Gəldi də, getdi" şeiriədə votedə:
Bir gün köçəcəyəm dünyadan mən də,
Ruh qalmaz heç zaman ruhsuz bədəndə.
Elimdə,obamda,kəndimdə,yurdda
Kimsə yada salıb deyəcəkmi heç
Bir oğlan var idi ,gəldi də,getdi.
Şairi daima umri mıvəğğəti be bə həyocon vardedə,əy bə fəlsəfi dumoton ğərğ kardedə." Loğman və Əzrayil" şeiriədə muəllif bə kanə hikoyə de tojə nəzə diə kardə,və ğənimət zınə  umuriku bo insonon çokə koon vindedə,bə nəxoşon coni xəşəti dodə....." Dedilər"(2017)  şeiriədə muəllif de  dialoqi vasitə həm i tərəfədə bə insoni inomi ifodə kardə,həmən bə insoni inami mardeku bə dəhşət omedə...Həmçinin " Kölgəm" şeiriədən bə dusti,insoni inomi qin karde bə ınsoni ıştəni marde bərobər qətedə:
Qorudum hər zaman onu,
Qoşa getdik çətin yolu,
Vəfasız vicdansız oldu
Diriykən basdırdı məni.
 Şairi bə fəlsəfi şeiri meyl " Nərd taxtə,"şeirədən çok vinde bedə.
ŞairEtibar Əliyev ,təbii,yolə vətənpiə şaire,de vətəni tale jidə,44 rujnə dıminə Hərəboği muharibə əçe çand qılə şeirədə ıştə əksış peydo kardəşe.Şair "Ölməz şəhidim" şeiriədə votedə:
Qanınla torpağı Vətən eylədin,
Hər daşı,qayanı sipər eylədin,
Şuşanı düşməndən azad eylədin,
Ləkəni  üzündən silən şəhidim! 
Mı Etibari bə mığəddəsə moon həsr kardə " Dəyişmərəm", bə sipiəsə muəllimon de yolə ehtirami nıvıştə bə  " Hardasan, ay şirin çay müəllimim" şeiri unən bə ,Cənubi Azərbaycani  mövzusuədə bə ğələnm sə bıə " Təbriz Azərbaycandır " şeiriən  bəqəm kardəm, ımoni əsl poeziyə  nümunə hesob  kardedəm.Çe .Etibari de əsl vətəndoə norohətəti nıvıştə bə "  Qarımış qız","
" Kal insan" unən co şeironən  təğdir kardəm.Çe şairi  " Qarabağ azadsan deyən Komandan" şeiri  isə çe  Zəfərə  rujiku bamal omə şodkomə hission əhand çok- çoki osəmedə,ə hisson bəsə dəşedə..Şair bı   hodison de  zahiri seyri  diə kardəni,əv bı tarixi rujon de tarixi çəşi diə kardə,ğıymət dodə.." Təqaüd",şeiriədə şair nıvıştedə:
Dəyişibdir adət,dəyişib zaman,
Məmurumuz vermir Tanrıya aman,
Əzrayıla tapşırıblar ucadan,
Qoyma arta, ömrü kasıb millətin.
Etibar  bə Vətəninə bütov anqıl bıə  şaire və çe vətəni har zoə,,kinə fəxr kardə vətəndoye..." Mübariz çağırsın ucadan hamı " şeiriədə muəllif nıvışdə:
Hər döyüşdən qayıdanda zəfərlə
Mübariz də sevinərdi fərəflə,
Heyran olub qələbənə ürəklə
Sevinərdi bütün Talış elləri,
Bəzənərdi fırtınalar meydanı.
Umumən,Etibar Əliyev orijinələ sənətkoye,de qərqinə fəoliyəti məşğul bıbuən, bə poeziyəş xususi qıle məhəbbətış,daxili anqılətiş heste.Əçe poeziyə həxədə ın tənğidə rayan bəştə ğarz zınedəm ki,Etibar həmə şeiron səpe eyni dərəcədə ko kardəni,əçe ve çok şeiron heste məno- məzmuni cəhəto dıli rozi kardedəbusə,texniki,bədii cəhəto lanqedə.Xusun şeiri bəndon,misron bə ğafiyə varde cəhəto nırəsə cəhətonış xeyli heste ki,ımoni bəni Etibari ranqədə bıə şairiku vinde xoşə hol ni.Əmmo bovə  kardəmon şair Etibar Əliyev ıştə ın zənqinə ofəyəmoni bə kitobi hol dənoədə 
, ə nırəsə cəhəton çe mionədə pebəqəte...
Jeqo qumon kardəm ki,Etibar Əliyev bə çəmə tolışi ədəbiyoti tarixi dənoe lozime,çumçiko əçe poeziya  bə xəlxi jimoni çe nığıliku anqıle,əçe poeziyə tolışi poeziyə mevcidatəti ıştəku rəsm kardə çand qılə poetikə hodisonku qıleye və çımə həx  ni bı poeziyə mısbətə keyfiyəton çəşi epuştəmon....
Bəşmə poeziyədə yojə ovandon orzu kardəmon,Etibar muəllim!
P.S.məğolə nırəsə cəhəton ,inən Etibar muəllimi ofəyəvoni,jimoni həxədə bəmə doə tojə məlumaton  bə məğolə daxil bakamon.
5_13 may,2023- nə sor.
Camal Lələzoə.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
14:12Черкесы между прошлым и будущим13:59Русскоязычная коранистика досоветского периода16:02Мигрантов из Центральной Азии вновь стали массово «приглашать» на фронт, даже в мечетях08:55В Австрии в 2022 году совершено 1324 правонарушений на почве исламофобии08:47В Конье стартовала «Неделя турецкой кухни»18:53Монастырский комплекс Худавенг обладает особым значением.16:54Сохранение биоразнообразия, как фактор защиты окружающей среды16:46Саммит в Сиане, как сигнал роста влияния Китая в Центральной Азии16:42В Кыргызстане прошла неделя моды AK-Buura Fashion Week-202317:20Благодаря строительству коридора Север - Юг России избежит изоляции от Мирового океана17:06Что происходит в Гагаузии16:44Доклад Госдепа о свободе религий – инструмент вмешательства в дела Азербайджана09:59HEYDƏR ƏLİYEVƏ ARXALANAN GƏNC AZƏRBAYCANLI MÜTƏRCİM21:06ON SOME PECULIARITIES OF TALYSH DECORATIVE- APPLIED ART18:26Депортация крымских татар: не утихающая боль народа18:05Китай стремится усилить влияние в Центральной Азии21:34Azərbaycan dili haqqında 1400 il bundan qabaq Kəsra Ənuşirəvan Adilin qeydləri19:05Azərboyconi sərboz17:01Гагаузия может объявить о своей независимости16:28Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....20:06Cəmiyyətimizdə oğlan uşaqlarına verilən qüsurlu tərbiyə və məişət zorakılığı11:38«Media savadlılığı və qazilər: “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə yoxsa informasiya?" adlı tədbir Bakıda davam edib09:18От Агалыка до Памира12:40Xıdır İlyas-Hıdrellez20:11Лексика нашего времени16:04Си Цзиньпин пригласил в Китай с госвизитом президента КР и еще трех стран ЦА15:37AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİNİN NÜMUNƏSİ KİMİ21:00Творчество Юнуса Эмре уже 7 веков озаряет путь человечества15:04AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ “TƏƏSSÜBÜ” və NƏRİMANOV “NİFRƏTİ” (2-ci yazı)14:48AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ "TƏƏSSÜBÜ" və NƏRİMANOV "NİFRƏTİ" ( 1-ci yazı )14:38Будущее зерновой следки17:54В Астане открылась выставка «Доспехи казахских батыров»11:43Новую конституцию Узбекистана поддержали более 90% участников референдума18:15Победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в Баку стал Серхио Перес06:58Cənublu məşhur pedaqoq Zehtabinin də qanı molla rejiminin “vicdanındadır”...06:52В Фергане обсудили взаимодействие ж/д структур тюркских государств06:37Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в ТюркПА18:24Барлас: Утверждения армян по 1915 году - самая большая ложь XX века16:39ЦСБ: в Израиле проживают 9,727 миллиона человек, 73,5% из них - евреи16:31В Иране убит известный аятолла Аббас-Али Сулеймани19:04Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана18:40Семья из Турции ухаживает за собакой, разбудившей хозяев за минуты до землетрясения17:12Iran deputatının Azərbaycana məsləhət verməkliyi17:05İRANIN AZƏRBAYCANA QARŞI İDEOLOJİ FƏALİYYƏTİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ17:40Доклад Сената Канады: исламофобия глубоко укоренилась в стране12:44Goranboyda “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə çərçivəsində qazilərlə görüş keçirilib.13:59Россия делает ставку на многополярный мир и выход из изоляции12:36“Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə Yevlaxda davam edib.10:14Запущен процесс по ликвидации Молдовы09:26“Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?"08:17TPAO: Черноморский газ начнет поступать в дома в Турции в мае08:21Католики всего мира празднуют Пасху08:07«Шма Исраэль»08:00CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SEPAHIN HƏDƏFİNDƏ10:37İlaxır çərşənbədir, il tamam olur16:57Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников15:58KARMA və SEÇİM AZADLIĞI!09:35Azerbaijan envoy to Israel: You cannot use our airfields to attack Iran09:13Avestanın "Videvdat" bölümünün Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təqdimatı olub18:20Мидраш Раба. Эстер Раба17:36Русское евразийство и его восточноевропейские аналоги 100 лет назад и сейчас (на примере Венгрии)17:24«Разрубленная книга» и Надир-шах17:08Новая стратегия России в ЕАЭС15:31Tehran’s 'new old fear': Southern Azerbaijan wants independence18:25Yel çərşənbəsi- Yelli çərşənbə18:20Как будут развиваться события в Приднестровье11:37Веха в истории Азербайджана: Мамед Эмин Расулзаде15:22Интернет породил опасные фобии у людей15:02“Doğru üskü” gəldi çatdı14:53В Молдавии утвердили румынский язык как государственный09:00Haputlar16:19О некоторых особенностях устного народного творчества талышского народа.15:16Время Красного Дракона. возрастающая роль Китая в мировой политике11:27Генсек ТЮРКСОЙ провел встречи в Узбекистане12:59Modificarea formei capului/craniului Tn Caucazul de Sud si Orientul Apropiat in perioada tarzie a epocii bronzului - perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice si antropologice19:261905-1906-جی ایللر کوتلوی قیرغین‌لار18:47THE KHOJALY MASSACRE: THE BLOODIEST AND MOST FEARSOME TRAGEDY OF HUMAN HISTORY19:46Узбекистан признан самой гостеприимной страной на постсоветском пространстве15:06РУССКИЙ ЯЗЫК В КИРГИЗИИ ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ПРЕСТИЖНЫМ13:21قتل عام خوجالی: وحشتناکترین و خونین ترین فاجعه بشریت13:13Futbol’un Tarihcesi ve Divânü Lügati’t-Türk12:56Hocalı soykırımı: insanlık tarihinin en kanlı ve en korkunç trajedisi12:37مذبحة خوجالي: أخطر مأساة في تاريخ البشرية12:25Ходжалинский геноцид: самая кровавая трагедия ХХ века12:17İRANIN SAXTA TARİXİ14:43Dil və Ana dili haqqında düşüncələr10:21Kак скоро Таджикистан и Кыргызстан завершат пограничный спор16:24Azərbaycanın Qüzeyində və Güneyində Çərşənbə axşamları09:25ОДКБ и интеграционная безопасность евразийского пространства17:45Разоблачена команда хакеров, вмешивавшихся в выборы18:01BİR QRUP TƏBRİZLİ TƏRİF EŞİTMƏK ÜÇÜN RƏHBƏRİN HÜZURUNA GEDİR12:16Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир19:05Некоторые знаменитые эпитеты имама Али (а)19:02Азербайджанский актер-христианин продублировал фильм об Имаме Али на русский язык (ВИДЕО)18:36Как живут потомки согдийцев в труднодоступном ущелье Таджикистана19:58Четвероногие герои: Собаки, которые помогают спасать людей из-под руин в Турции11:31Налёт БПЛА Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 в зоне бедствия превысил 1,2 тыс. часов10:24დამტვრეული მანქანით, მაგრამ სუფთა გულით – აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა თურქეთის დასახმარებლად19:22Почему Казахская ССР русифицировалась сильнее, чем другие республики Союза?16:29Узбекистан наконец-то договорился с талибами13:22Zəlzələlər ilahi cəzadırmı?09:55Xızır Peyğəmbər xoş gəlir, dərdlilərə, dara düşənlərə qurtuluş gətirir.17:54В казахстанском Туркестане прошел "Первый межпарламентский форум стран ЦентрАзии"15:56Картина сдвига плиты Анатолии прояснится после анализа со спутников - Доглиони15:46“Oğru üsgü” başlayıb... Novruz yaxınlaşır21:09Израиль, Иран и Россия: деликатные "красные линии"20:46Армения и Иран совместно готовят военную провокацию против Азербайджана20:41Ermənistan və İran Azərbaycana qarşı hərbi təxribat hazırlayır20:19Невероятное геологическое событие: Турция сегодня сдвинулась на три метра18:23Свыше 100 тыс. граждан Турции готовы стать добровольцами AFAD09:14Kiçik Çillə ilə Böyük Çillənin mübahisəsi nə ilə bitib?09:53Abbas Mirzə Qacarın A.Qriboyedovun Tehranda qətli ilə bağlı imperatora yazdığı məktub15:49Мысли и синдром хронической усталости12:02Турецкая литература XIII-XVIII вв. Опыт исторической биографистики14:19Этномузыкадин проект14:13Министр: Страны выстраиваются в очередь для закупки турецких БПЛА13:51İRAN TERROR AKTINDAN SONRA AZƏRBAYCANA QARŞI İDEOLOJİ FƏALİYYƏTİNİ GENİŞLƏNDİRİR12:53Иранские СМИ: дроны-камикадзе, атаковавшие военный объект в Исфахане, в Иран доставили курды11:45МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ С ГЛАВАМИ МИНОБОРОНЫ И ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ АЗЕРБАЙДЖАНА17:12Отчет миндиаспоры Израиля: российско-украинская война способствовала всплеску антисемитизма во всем мире19:02Бергман: атака в Исфахане была осуществлена «Мосадом»21:46Кто и зачем нанес удар по Ирану - и при чем здесь гиперзвуковое оружие10:35"Аль-Арабия": за атаками на военные объекты в Иране стоит Израиль19:49Allaha inanmaqla Onu həyatın mənası halına gətirmək arasındakı fərq19:05İran bizə nə edir?17:29Казахстан построит под Ташкентом транспортно-логистический терминал11:25Иран без хиджаба17:37Mübarək Rəcəb ayının əməlləri17:28В Швеции большинство преступлений на почве ненависти направлены против мусульман17:06Alban monastırlarının ən gözəl nümunəsi - Xudavəng16:46“Saya gəzdirmək” günü... Yəni qışın tən yarısıdır...17:20Почему РПЦ поддерживает войну за империю17:04Bayraktar TB2 – прорывные технологии 2023 года10:49İranda türk fəallar İran dərsliklərinə etiraz olaraq Türkcə kitabçalar paylaşıb21:14İRANDA TÜRK DİLİ21:06İranın 20 Yanvar hadisələrini görməzliyi13:42Azərbaycanın müxtəlif təbəqələri tərəfindən Tehrana göndərilmiş nümayəndələrə teleqraflar.13:34İSLAM İNQİLABI, SONRA NƏ10:26WP: чат-бот ChatGPT на основе ИИ дает продуманные и развернутые ответы на разные запросы20:09Протесты экоактивистов на Лачинской дороге: в 3 вопросах16:45Как война сказалась на влиянии России в Центральной Азии16:57Какова будет численность тюрков в 2050 году16:02Излюбленная конно-спортивная игра кыргызов: кок-бору16:44Спор о национальности Николая Коперника продолжается08:03Зангезурский коридор: роль и значимость16:25İrandakı indiki dünyəvi inqilabla 1978-79-cu illər antimonarxist inqilabın müqayisəsi16:40İRANIN REGİONUN GEOSİYASİ VƏZİYYƏTİNƏ RİYAKAR MÜNASİBƏTİ16:12Президент Ицхак Герцог посетил черкесское селение в Израиле10:29İRANLI “alim”in 21 AZƏR haqqında, daha doğrusu 23 Azərdə dediklərindən.17:39Тель-Авив признал связь с ноябрьским ударом по иранской колонне в Сирии16:39Акция азербайджанских активистов на Лачинской дороге продолжается09:49Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров09:34МВД Германии сообщило о росте числа сторонников «Граждан рейха»07:33İRANLILARIN ƏKSƏRİYYƏTİNİN NİFRƏT ETDİYİ REJİMİN KÖLƏ MÜDAFİƏÇİSİ07:24В Белом доме заявили о беспрецедентном военном сотрудничестве РФ и Ирана08:22“AĞILLI” ADAMLARIN AĞILSIZ İDDİALARI07:48Соглашение по морским зонам: вклад в суверенитет Турции и Ливии18:25İranda dünyəvi inqilab16:12Ташкент готовится к ярмарке «Туризм на Шелковом пути»15:20Ильхам Алиев: Баку отвечал и продолжит отвечать на любые антиазербайджанские шаги11:44В Турции началась сборка прототипа отечественного военного самолета12:40Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi-ənənəvi kökləri varmı... (2-ci yazı)12:07یادداشت ولایتی درباره مسائل اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان: من هم یک آذری هستم11:57В Баку состоялся праздник в честь святого архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных - престольный день13:03Türk Dövlətləri Təşkilatının tarixi-ənənəvi kökləri varmı... (I yazı)12:21FİRUDİN İBRAHİMİ MÜASİR TƏDQİQATLAR KONTEKSTİNDƏ12:01Xamenei nə türkdür,nə də farsdır17:18США вернулись к покорению Луны16:52Iran hakimiyyəti bəhailəri casus elan edib16:37Возможен ли мир в Украине?13:01Почему Иран против Зенгезурского коридора16:54Если у деспота есть его гнёт, то у угнетаемого есть Бог16:40İranda türklərə qarşı ayrı-seçkilik17:52“İran xərab şod...”22:47KÖLƏ SƏDAQƏTİ18:25ارتباط با یک ایرانی مثل یک بازی شطرنج است18:18Мнение других – что это означает?18:10“Məhkum qadınlara dəstək tədbirləri” layihəsi çərçivəsində tədbir keçirilib.16:16Кипр тюркского раздора14:43Tehran hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlərini fars-türk deyil, türk-türk müstəvisində formalaşdırır14:28“Dəyərlərimizi Unutmayaq” adlı sənədli filmin təqdimatı keçirilib14:25“Günahsız qan” sənədli filminin ilkin təqdimatı baş tutub.19:428 noyabr 2022-ci il tarixində İrandakı etirazlarla bağlı məlumat18:35Президент Ирана предупредил об угрозе «гибридной войны» против страны18:23İRAN SAYTI CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SİYASİ TƏŞKİLATLARI HAQQINDA16:29Şuşa Azərbaycan xalqının milli təfəkkürünü, mədəniyyətini, tarixini özündə təcəssüm edən məkanlardan biridir16:18Bu gün Katolik Kilsəsi Romada Lateran Bazilikasının (kilsəsinin) təqdis edilməsi gününü qeyd edir.15:04Елена Косолапова: Зачем уезжать из Баку, где тебя любят и ценят16:12Террористы РКК контролируют 80% наркотрафика в Европе14:48Nə monarxiya, nə teokratiya, ancaq demokratiya16:11Radif Mustafayev: ученый и воин карабахской войны15:54«Культурной столицей тюркского мира» станет туркменский город Анев15:45Как агенты влияния Запада руководят российскими университетами17:34Açıq və gizli niyyətli İran17:28İran ruhanisi ölkədə siyasətin dəyişməsi ilə bağlı referendum keçirilməsini tələb edib11:41Шушинская декларация является вершиной отношений между Азербайджаном и Турцией19:10Iranda dünyəvilik inqilabı11:28В Анкаре пройдет конференция "Победа в Карабахе: Обретшая свободу историческая Родина"11:14İranın xarici siyasətindəki "din"14:54Начались учения воинских частей Сил специального назначения на южных границах Азербайджана– ВИДЕО
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SEPAHIN HƏDƏFİNDƏ
 2. Католики всего мира празднуют Пасху
 3. «Шма Исраэль»
 4. TPAO: Черноморский газ начнет поступать в дома в Турции в мае
 5. “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?"
 6. “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə Yevlaxda davam edib.
 7. Goranboyda “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə çərçivəsində qazilərlə görüş keçirilib.
 8. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİNİN NÜMUNƏSİ KİMİ
 9. Доклад Сената Канады: исламофобия глубоко укоренилась в стране
 10. Семья из Турции ухаживает за собакой, разбудившей хозяев за минуты до землетрясения
 11. Запущен процесс по ликвидации Молдовы
 12. İRANIN AZƏRBAYCANA QARŞI İDEOLOJİ FƏALİYYƏTİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ
 13. Iran deputatının Azərbaycana məsləhət verməkliyi
 14. Доклад Госдепа о свободе религий – инструмент вмешательства в дела Азербайджана
 15. Россия делает ставку на многополярный мир и выход из изоляции
 16. В Иране убит известный аятолла Аббас-Али Сулеймани
 17. ЦСБ: в Израиле проживают 9,727 миллиона человек, 73,5% из них - евреи
 18. Cənublu məşhur pedaqoq Zehtabinin də qanı molla rejiminin “vicdanındadır”...
 19. В Астане открылась выставка «Доспехи казахских батыров»
 20. Победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в Баку стал Серхио Перес
 21. ON SOME PECULIARITIES OF TALYSH DECORATIVE- APPLIED ART
 22. Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана
 23. Барлас: Утверждения армян по 1915 году - самая большая ложь XX века
 24. Лексика нашего времени
 25. Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в ТюркПА
 26. Творчество Юнуса Эмре уже 7 веков озаряет путь человечества
 27. Cəmiyyətimizdə oğlan uşaqlarına verilən qüsurlu tərbiyə və məişət zorakılığı
 28. Новую конституцию Узбекистана поддержали более 90% участников референдума
 29. Azərbaycan dili haqqında 1400 il bundan qabaq Kəsra Ənuşirəvan Adilin qeydləri
 30. AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ “TƏƏSSÜBÜ” və NƏRİMANOV “NİFRƏTİ” (2-ci yazı)
 31. В Фергане обсудили взаимодействие ж/д структур тюркских государств
 32. «Media savadlılığı və qazilər: “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə yoxsa informasiya?" adlı tədbir Bakıda davam edib
 33. AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ "TƏƏSSÜBÜ" və NƏRİMANOV "NİFRƏTİ" ( 1-ci yazı )
 34. Будущее зерновой следки
 35. Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....
 36. От Агалыка до Памира
 37. Си Цзиньпин пригласил в Китай с госвизитом президента КР и еще трех стран ЦА
 38. Xıdır İlyas-Hıdrellez
 39. Azərboyconi sərboz
 40. Депортация крымских татар: не утихающая боль народа
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    May 2023    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
ГАЛЕРЕЯ