Все о коронавирусе в Азербайджане

                                                                            Онлайн центр квантового мышления

Понедельник, 19 Январь 2015 10:04

Benomə şeiron

Автор

Nəriman Tolışi təqdim kardedə: ALMANAX

Nurəddin ŞAYA ( Rəhimov Nurəddin Xanoğlani zoə). 1970-minnə sori aprelə manqi 10-ədə Lik rəyoni Orand diyədə təvəlludıj sə. 1997-minnə sorədə LDU təbiyyət fakultəj, 2002-minnə sorədə həmunə ali məktəbi aspiranturaj oroxniyə.
Dəvardə əsri 90-minnə sori sıfonku deştə tolışə, tırkə şeiron mətbuatədə bə əhandon didor beşedə.
Holiyyətədə Lankon şəhər, 7 №-nə miyonnə məktəbi dərsə hissə mudire, həmən məktəbədə riyaziyyat fənni tədris kardedə. 
Azərboycon Ənıvışton İyəti uzve.

KILO

Haki şedə sipiyə şəy,
ha ki omdə kılo vıjdə.
Kılo heste milləti nom,
kılo heste sə dəvıjdə.

Odəm vindəm sə tırnedə,
lınqi zınəy doydə bə sə.
Dınyo kanə şəy dırnedə,
tojə kılo noydə bə sə!

Hınə heste sıre-sıre
iştə nomi bıqət bışi!
Oqordın çəy sipiyə şəy,
dınyo kılo peqət bışi!

BOY

Əğıl bəzne mıni çənə, əcəl,hey?
pot-pot bıbom, ivrədə əv cəme, boy!
ıştən bə ğarz eqınim çı Xıdoku,
ıştı ğarzım çı dınyoku səme, boy!

İqlə bedə Nuh əyyamo dardi ro,
kəfən dutdəj boştə, boli, dardiro.
Dıqlə bıbu çı dınyoku barde ro,
qıləy peqət, qıləy dəvard bomı, boy!

Xıdo bomı i rujiyən baxşdəni,
im dard tıni bo şəv karde haştəni.
Dıno əğıl mardə şəvi çoştoni,
boy çəy səpe astı ekə, bəme boy!

BENOMƏ ŞEİRON

Ətalətieqətə rujon
sukutukukorbə quşon;
badəysəməyehar şey!
Iştə optimalə həlli pəydo karde zındəni
bə çəmə umri eqınyə həşi!
Beqaydə ğanunon dılədə
dınyo ləxedə, bəyəndı jəydə ıştəni!
Ha kəs okarde zındəni
bəçəy sə pepuşyə rıştəni!
Nıləxə çiç heste--
ha kəs bəy imon vardə.
Allahu-əkbər!,
oşımi ruşnə eqınyə bə dınyo!

***
Bə çəkut nıvıştəbəyon
bə lınqon nıvıştə bedə!--
de vıjori bəsə qındə
neçi qəvo beşə
porodoksi bolo!
Bə həvuşi şikli ve dəmandə
taksiyon mandə vırədə
lənqər jə çaşi vindəyon;
dınyo bedə vılo!
Həyf çımı şikliku,
rə qin be!

***

Çəmə zəmonədə
Zəmon i ğurtım ov,
umır be an bedə.
Ehtimal nıbə məsəlon
be variant bedə hejo!
İştə dılo beşdə betono ovardə har çiy.
Dəvardə--
mizon-tozıxədə bə vıjə oməyon
de vıjori qrafiki.
Hamsiyə dave dılədə kuçon de məhəllə,
məhəllon de şəhəri,
şəhəron de dınyo bəsə qındə.
Kavuyə vanq pepuşyedə bə siyo pəlu.
Helo bıkə,
siyo bə kavu dəmandə vırədə
sipi rə çiyedə bə çaş!

***

Ağlıj sədə bə rujədə
merdon əzandi ım dınyo.
Çəy şikil bə xərito
kuçon şəhəro,
livon doyku dəvardi!
İsə şəhəron kuçono,
don livono,
lu bə bolojku
duyəvuj, iyən randəmu dəvardə!
Səykubəpo bə çəmə kuçə dəmandə
ım dınyo!

Прочитано 2375 раз

последние новости

Top 10 Самые Популярные Новости