Все о коронавирусе в Азербайджане

                                                                            Онлайн центр квантового мышления

Среда, 24 Декабрь 2014 00:34

Misibət bə vədəye

Автор

ƏKBƏR PAŞA- 43
Paşayev Əkbər Ağamirzə zoə (Əkbər Paşa) moəku bıə rayon Masalli di Miyonkuədə 1969-nə sori sentyabri 1-də. De şairəti, sərxerəti xıdmət kardedə bəştə xəlği el-obə xəy-şəronədə. Hırdənə vaxtonku şeeron nıvıştedə həm bə tırki, həm bə tolışi. Handedə ıştə şeeron vəyonədə, dərc kardedə əvoni devri mətbuatədə, almanax iyən məcmuonədə. Çəmə cıvonə tolışə şairi mobəruj bud bıbu! Bəy xəşəconəti, dırozə umur, foydəynə ofəyəvonəti arzu kardedəmon!

ZƏMONƏ VE DƏQIŞ BƏ


Dardı-xıvət omedə,

Çəşədə ars emedə.

Var bə kəsən bəmedə,

Pul bə kəsən dəvuş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

Harki mandə yanədə,

Condo bedə hanədə.

Olət koncoy tanədə?

Millət fındı-firuş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

Ki nəveədə, bekoye,

Bızın, əvən çəy koye.

Sənətko sənətkoye,

Rəmiş hejo Rəmiş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

Zındənim çı otəşe,

Otəşi bərk qətəşe.

Fatmanisə Fatişe,

Çimnaz xanım Çibiş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

Fələk kanə çoxoye,

Hıtedəni, oğoye.

Bəlkə dınyo oxoye?

Qasbi hejo finiş bə?

Zəmonə ve dəqış bə.

Bə dıyo şə ru diəkə,

Vıli ətrə bu diəkə.

Siyasəti zu diəkə,

Pələnq tarsə həvuş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

Çı veye ozo, bəlo.

Bə ter bıqətım bolo.

Əkbər, ıştı vində lo

Çə do pərə, “kiş-kiş” bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

 

MISİBƏT BƏ VƏDƏYE


Ki mısi “ləl” kardedə,

Boki “qəl-qəl” kardedə,

Harko pul həll kardedə,

Məhəbbət qəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

Ve ko məkə, pus məbi,

İvan məbi, rus məbi,

De şəytoni dus məbi,

Erməniən çəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

Con tarsedə coniku,

Yolə dardi qoniku,

Şatə ko insoniku,

Şatə peşt dəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

Nənə qandım bışdedə,

Otəşi ekışdedə.

Ğəhər pı-moə kışdedə,

Zoə ıştə kefədəye,

Mısibət bəvədəye...

Iştə nomi bəd məkə,

Co curə sohbət məkə,

Məlo norohət məkə,

Əv cımə şəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

Bibi şin, xalə şine,

Deşmeni nalə şine.

Çı balə balə şine,

Nənə con nəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

Qəpi bıjən təmomə,

Bənə pozə şəmomə.

Ruk bə yoli dim omə,

Ruk yolə səhvədəye,

Mısibət bəvədəye...

Bəndə ruzi votedə,

Si bə luzi votedə.

Əkbər duzi votedə,

Həxi tərəfədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

XIDO OXO BƏ XƏY BIKƏ


Şəkə bıbum, noğıl bıbum,

Şeir bıbum, nəğıl bıbum,

Pidəme lap əğıl bıbum,

Nənə mıni ləy-ləy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Nə dəp hese, nə dəp-kəmon,

Cəğəm sute, əmon-əmon!

Honi ove dardi dəmon,

Peşomeədə “oxay” bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

İd oməy, di səməniye,

De səleğə-səhmoniye.

Nav şəytoni erməniye,

Sıftəni lənət bəy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Pul bınə dasi dılədə,

Hiç məmand yasi dılədə.

Dıl hese pasi dılədə,

Təmiz bıkə, ğələy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Beimonən bə lovəye,

Dastədəş təylə tovəye.

Osmoni dim syo avəye,

Bıvoy, ıştəni təy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Çı zındə bəhlul Danəndə,

Çəmə dard hese anəndə?

Zəkəs bıdən bə xanəndə,

Tikəy “dələy-dələy” bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

Əkbər, bətı dığət hese,

Bə sənəti ğıymət hese,

Vindəş konco hurmət hese,

Əyo ıştə vırəy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

PUL BƏKƏSİ DARD ƏBINİ


Pul bəkəsi taxtış hese,

Ve əcəbe, nağdış hese.

Puli ome vaxtış hese,

Hejo partapart əbıni.

Pul bəkəsi dard əbıni.

Bə iyəndı hurmət nıbo,

Insof nıbo, murvət nıbo,

Arədə məhəbbət nıbo,

Bı dim, bə dim pard əbıni.

Pul bəkəsi dard əbıni.

Imsornə sor yavə sore,

Osmonədə avə sıre.

Peş zımsoni əvəsore,

Fevral nışə mart əbıni,

Pul bəkəsi dard əbıni.

Vəse mənən miçon həni,

Xıdo kardə çiçon həni.

Asvalt bedə kuçon həni,

Tul əbıni, qard əbıni,

Pul bəkəsi dard əbıni.

Hıtəkəson oğo məzın,

Çı zəmonə oxo məzın.

Əkbər Paşa, jıqo məzın,

Iştı livə zard əbıni,

Pul bəkəsi dard əbıni.


ÇOKNƏY ŞIMƏ VƏZİYƏT?


Ki lode, ya ki koke,

Ki qınokor, ki poke?

Zəmonə boki çoke,

Bə ki doydə əziyət?..

-Çoknəy şımə vəziyət?

Potşo bıbu, taxt bıbu,

Hozo bıbu, nağd bıbu,

Zoə, kinə xoşbaxt bıbu,

Xəye çəmə ın niyət!..

-Çoknəy şımə vəziyət?

Merdon merdə ko kardən,

Xəyə kəybon okardən,

Eli dıli şo kardən,

Çəmə musiqi heyət...

-Çoknəy şımə vəziyət?

Dıli bıredə-şedə,

Bə dim sıredə-şedə.

Kinə pəredə-şedə,

Bə zoə bıkən vəsiyət...

- Çoknəy şımə vəziyət?

Diəro bıbi şəriku,

Dınyo dardi-səriku.

Adəm peyğəmbəriku

Şəyton vardəni beyət...

- Çoknəy şımə vəziyət?

Nə dıyoədə moy beşe,

Nə çı diyo soyb beşe.

Bəçəmə oxoy beşe

Çı Nataşa Urusət...

-Çoknəy şımə vəziyət?

Əkbər, mətars mıştiku,

Bıtars kavuə kıştiku.

Xəbə bıstən: Iştku

Rozi mandə cəmiyət?..

- Çoknəy şımə vəziyət?

“Tolışon Sədo” nöm: 30(42)

07 sentyabr 2012

 

AVƏ OMƏ HƏŞİŞ QƏTƏ


Har qətə so hi bedəni,

Har vində ko di bedəni.

Çanə hardə, si bedəni,

Luzi ijən vəşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

Usto, bıjən tar-kəmoni,

Çı har dardi har dəmoni.

Ebəğəten narkomani,

Polisi xaşxaşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

Peqətənən coni tarsi,

Eməkənən çəşə arsi.

Şıkırnedə dıqlə dasi,

Nənə dədə rişış qətə

Avə omə Həşiş qətə.

Honi ovi rijəş vardə,

Bəvi jiton mijəş vardə.

Xəlği həmə kijəş vardə,

Şahquli bəyğuşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

Şəvən, rujən dıl yarədə,

Həni məvot bı barədə.

Nomerd beşe çı arədə,

Qullə merdi çəşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

Votdən bə İron Buş omə,

Buş əcəbən bə cuş omə,

Devri diəkə: həvuş omə

Çı pələnqi quşış qətə.

Avə omə Həşiş qətə.

Bəki çokə kə-bə rəsə,

Sovə rəsə, bəbə rəsə.

Zındənim çı xəbə rəsə,

Əkbəri otəşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

 

TƏRSİNƏ QARDƏ


Ve məkə dəliz-dəliz,

Qəp məjən hədər, ğəliz.

Nodon dəşdə bə məclis

Nə nışdedə, nə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

Darzən mande toğədə,

Dılım sute doğədə.

Bılbıl nəvə boğədə

Qıləy səinə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

Tık nıbəkəs tıkin bə,

Əve yolon rukin bə.

Dədə yamən rıkin bə,

Bəçəy sə inə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

Dılım mandə tarsədə,

Dardım çəşə arsədə.

Çı tolışon dasədə

Mərdəkan, Binə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

Əyvon bıdut şəşbəşəş,

Duzi bıvot çəşbəçəş.

De Mamedi kəşbəkəş

Marusya, Ninə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

Ki Məcnune, ki Leyli,

Çı devriku qileyli.

Əkbər cifədə təyli,

Sədəş xəzinə qardə

Əmo tərsinə qardə...

15.03.2010

 

MARDE ÇOKE, MANDE ÇOKE?


In zəmonə duz əbıni,

Marde çoke, mande çoke?

Boxlədə kukruz əbıni,

Marde çoke, mande çoke?

Boştə çokə kə-bə bıstən,

Xeyzon bıbu, bəbə bıstən.

Kiyku pidə xəbə bıstən:

Marde çoke, mande çoke?

İyo xanəndə handədən pul,

Əyo jeni zandədən pul.

Mardədən pul, mandədən pul...

Marde çoke, mande çoke?

Var-devləti çəşış qətə,

Ve odəmi kəşış qətə.

Vojori otəşış qətə...

Marde çoke, mande çoke?

Nodon həxə ro vindəni,

Çəşi paylu do vindəni.

Dəvo-darzən ko vindəni,

Marde çoke, mande çoke?

Fəhlə nokəy, mudir şefe,

Dınyo bəyo tatə lefe.

Marde bəpeşt Məlo kefe,

Marde çoke, mande çoke?

Vəyə ruje, kəbob bıdən,

Bıkon boştə səvob bıdən.

Bı sıvoli cəvob bıdən:

Marde çoke, mande çoke?

Прочитано 3012 раз

последние новости