AZ | EN | RU     


 
Опрос
  • Живу религиозной жизнью
  • Вспоминаю только по мере необходимости
  • Не религиозен


Дискусс клуб
Книги не сушествует
emil
 
Misibət bə vədəye
28.8.2013
 ƏKBƏR PAŞA- 43

Paşayev Əkbər Ağamirzə zoə (Əkbər Paşa) moəku bıə rayon Masalli di Miyonkuədə 1969-nə sori sentyabri 1-də. De şairəti, sərxerəti xıdmət kardedə bəştə xəlği el-obə xəy-şəronədə. Hırdənə vaxtonku şeeron nıvıştedə həm bə tırki, həm bə tolışi. Handedə ıştə şeeron vəyonədə, dərc kardedə əvoni devri mətbuatədə, almanax iyən məcmuonədə. Çəmə cıvonə tolışə şairi mobəruj bud bıbu! Bəy xəşəconəti, dırozə umur, foydəynə ofəyəvonəti arzu kardedəmon!

 

ZƏMONƏ VE DƏQIŞ BƏ

 


Dardı-xıvət omedə,

Çəşədə ars emedə.

Var bə kəsən bəmedə,

Pul bə kəsən dəvuş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

 

Harki mandə yanədə,

Condo bedə hanədə.

Olət koncoy tanədə?

Millət fındı-firuş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

 

 

Ki nəveədə, bekoye,

Bızın, əvən çəy koye.

Sənətko sənətkoye,

Rəmiş hejo Rəmiş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

 

Zındənim çı otəşe,

Otəşi bərk qətəşe.

Fatmanisə Fatişe,

Çimnaz xanım Çibiş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

 

Fələk kanə çoxoye,

Hıtedəni, oğoye.

Bəlkə dınyo oxoye?

Qasbi hejo finiş bə?

Zəmonə ve dəqış bə.

 

Bə dıyo şə ru diəkə,

Vıli ətrə bu diəkə.

Siyasəti zu diəkə,

Pələnq tarsə həvuş bə,

Zəmonə ve dəqış bə.

 

Çı veye ozo, bəlo.

Bə ter bıqətım bolo.

Əkbər, ıştı vində lo

Çə do pərə, “kiş-kiş” bə,

Zəmonə ve dəqış bə.


 

 

 

MISİBƏT BƏ VƏDƏYE

 


Ki mısi “ləl” kardedə,

Boki “qəl-qəl” kardedə,

Harko pul həll kardedə,

Məhəbbət qəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Ve ko məkə, pus məbi,

İvan məbi, rus məbi,

De şəytoni dus məbi,

Erməniən çəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Con tarsedə coniku,

Yolə dardi qoniku,

Şatə ko insoniku,

Şatə peşt dəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Nənə qandım bışdedə,

Otəşi ekışdedə.

Ğəhər pı-moə kışdedə,

Zoə ıştə kefədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Iştə nomi bəd məkə,

Co curə sohbət məkə,

Məlo norohət məkə,

Əv cımə şəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Bibi şin, xalə şine,

Deşmeni nalə şine.

Çı balə balə şine,

Nənə con nəvədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Qəpi bıjən təmomə,

Bənə pozə şəmomə.

Ruk bə yoli dim omə,

Ruk yolə səhvədəye,

Mısibət bəvədəye...

 

Bəndə ruzi votedə,

Si bə luzi votedə.

Əkbər duzi votedə,

Həxi tərəfədəye,

Mısibət bəvədəye...

 


 

XIDO OXO BƏ XƏY BIKƏ

 


Şəkə bıbum, noğıl bıbum,

Şeir bıbum, nəğıl bıbum,

Pidəme lap əğıl bıbum,

Nənə mıni ləy-ləy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

Nə dəp hese, nə dəp-kəmon,

Cəğəm sute, əmon-əmon!

Honi ove dardi dəmon,

Peşomeədə “oxay” bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

İd oməy, di səməniye,

De səleğə-səhmoniye.

Nav şəytoni erməniye,

Sıftəni lənət bəy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

Pul bınə dasi dılədə,

Hiç məmand yasi dılədə.

Dıl hese pasi dılədə,

Təmiz bıkə, ğələy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

Beimonən bə lovəye,

Dastədəş təylə tovəye.

Osmoni dim syo avəye,

Bıvoy, ıştəni təy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

Çı zındə bəhlul Danəndə,

Çəmə dard hese anəndə?

Zəkəs bıdən bə xanəndə,

Tikəy “dələy-dələy” bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.

 

Əkbər, bətı dığət hese,

Bə sənəti ğıymət hese,

Vindəş konco hurmət hese,

Əyo ıştə vırəy bıkə,

Xıdo oxo bə xəy bıkə.


 

PUL BƏKƏSİ  DARD ƏBINİ

 


Pul bəkəsi taxtış hese,

Ve əcəbe, nağdış hese.

Puli ome vaxtış hese,

Hejo partapart əbıni.

Pul bəkəsi dard əbıni.

 

Bə iyəndı hurmət nıbo,

Insof nıbo, murvət nıbo,

Arədə məhəbbət nıbo,

Bı dim, bə dim pard əbıni.

Pul bəkəsi dard əbıni.

 

Imsornə sor yavə sore,

Osmonədə avə sıre.

Peş zımsoni əvəsore,

Fevral nışə mart əbıni,

Pul bəkəsi dard əbıni.

 

Vəse mənən miçon həni,

Xıdo kardə çiçon həni.

Asvalt bedə kuçon həni,

Tul əbıni, qard əbıni,

Pul bəkəsi dard əbıni.

 

Hıtəkəson oğo məzın,

Çı zəmonə oxo məzın.

Əkbər Paşa, jıqo məzın,

Iştı livə zard əbıni,

Pul bəkəsi dard əbıni.

 

 


ÇOKNƏY ŞIMƏ VƏZİYƏT?

 


Ki lode, ya ki koke,

Ki qınokor, ki poke?

Zəmonə boki çoke,

Bə ki doydə əziyət?..

-Çoknəy şımə vəziyət?

 

Potşo bıbu, taxt bıbu,

Hozo bıbu, nağd bıbu,

Zoə, kinə xoşbaxt bıbu,

Xəye çəmə ın niyət!..

-Çoknəy şımə vəziyət?

 

Merdon merdə ko kardən,

Xəyə kəybon okardən,

Eli dıli şo kardən,

Çəmə musiqi heyət...

-Çoknəy şımə vəziyət?

 

Dıli bıredə-şedə,

Bə dim sıredə-şedə.

Kinə pəredə-şedə,

Bə zoə bıkən vəsiyət...

- Çoknəy şımə vəziyət?

 

Diəro bıbi şəriku,

Dınyo dardi-səriku.

Adəm peyğəmbəriku

Şəyton vardəni beyət...

- Çoknəy şımə vəziyət?

 

Nə dıyoədə moy beşe,

Nə çı diyo soyb beşe.

Bəçəmə oxoy beşe

Çı Nataşa Urusət...

-Çoknəy şımə vəziyət?

 

Əkbər, mətars mıştiku,

Bıtars kavuə kıştiku.

Xəbə bıstən: Iştku

Rozi mandə cəmiyət?..

- Çoknəy şımə vəziyət?

“Tolışon Sədo” nöm: 30(42)

07 sentyabr 2012

 


 

AVƏ OMƏ HƏŞİŞ QƏTƏ

 


Har qətə so hi bedəni,

Har vində ko di bedəni.

Çanə hardə, si bedəni,

Luzi ijən vəşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

 

Usto, bıjən tar-kəmoni,

Çı har dardi har dəmoni.

Ebəğəten narkomani,

Polisi xaşxaşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

 

Peqətənən coni tarsi,

Eməkənən çəşə arsi.

Şıkırnedə dıqlə dasi,

Nənə dədə rişış qətə

Avə omə Həşiş qətə.

 

Honi ovi rijəş vardə,

Bəvi jiton mijəş vardə.

Xəlği həmə kijəş vardə,

Şahquli bəyğuşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

 

Şəvən, rujən dıl yarədə,

Həni məvot bı barədə.

Nomerd beşe çı arədə,

Qullə merdi çəşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.

 

Votdən bə İron Buş omə,

Buş əcəbən bə cuş omə,

Devri diəkə: həvuş omə

Çı pələnqi quşış qətə.

Avə omə Həşiş qətə.

 

Bəki çokə kə-bə rəsə,

Sovə rəsə, bəbə rəsə.

Zındənim çı xəbə rəsə,

Əkbəri otəşış qətə,

Avə omə Həşiş qətə.


 

TƏRSİNƏ QARDƏ

 


Ve məkə dəliz-dəliz,

Qəp məjən hədər, ğəliz.

Nodon dəşdə bə məclis

Nə nışdedə, nə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

 

Darzən mande toğədə,

Dılım sute doğədə.

Bılbıl nəvə boğədə

Qıləy səinə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

 

Tık nıbəkəs tıkin bə,

Əve yolon rukin bə.

Dədə yamən rıkin bə,

Bəçəy sə inə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

 

Dılım mandə tarsədə,

Dardım çəşə arsədə.

Çı tolışon dasədə

Mərdəkan, Binə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

 

Əyvon bıdut şəşbəşəş,

Duzi bıvot çəşbəçəş.

De Mamedi kəşbəkəş

Marusya, Ninə qardə,

Əmo tərsinə qardə...

 

Ki Məcnune, ki Leyli,

Çı devriku qileyli.

Əkbər cifədə təyli,

Sədəş xəzinə qardə

Əmo tərsinə qardə...

15.03.2010


 

MARDE ÇOKE, MANDE ÇOKE?

 


In zəmonə duz əbıni,

Marde çoke, mande çoke?

Boxlədə kukruz əbıni,

Marde çoke, mande çoke?

 

 

Boştə çokə kə-bə bıstən,

Xeyzon bıbu, bəbə bıstən.

Kiyku pidə xəbə bıstən:

Marde çoke, mande çoke?

 

İyo xanəndə handədən pul,

Əyo jeni zandədən pul.

Mardədən pul, mandədən pul...

Marde çoke, mande çoke?

 

Var-devləti çəşış qətə,

Ve odəmi kəşış qətə.

Vojori otəşış qətə...

Marde çoke, mande çoke?

 

Nodon həxə ro vindəni,

Çəşi paylu do vindəni.

Dəvo-darzən ko vindəni,

Marde çoke, mande çoke?

 

Fəhlə nokəy, mudir şefe,

Dınyo bəyo tatə lefe.

Marde bəpeşt Məlo kefe,

Marde çoke, mande çoke?

 

Vəyə ruje, kəbob bıdən,

Bıkon boştə səvob bıdən.

Bı sıvoli cəvob bıdən:

Marde çoke, mande çoke?

Новости
17.8.2014 12:11
Если евреям негде жить, пусть приезжают в Азербайджан
12.8.2014 04:47
В Баку обсудили правовое положение российских соотечественников Азербайджана
15.7.2014 09:26
Выдуманный талышский вопрос
9.10.2014 12:02
Еще раз о так называемом "геноциде армян"
29.9.2014 03:16
Опыт уничтожения финансов Украины
14.7.2014 04:14
Геноцид и события в Карабахе
30.3.2014 12:59
Люди мира на минуту встаньте ... и не стесняйтесь творить добро
24.9.2013 08:47
Иран может быть альтернативным посредником в нагорно-карабахском конфликте
5.8.2013 04:08
Центр "Этноглобус" - острые темы без прикрас
1.2.2010 12:03
Стать частью Вселенной
1.2.2010 12:02
Мы рядом с нашим государством
1.2.2010 11:58
Национал-шовинизм есть комплекс неполноценности
22.7.2014 07:52
Имам Али (а) единственный человек , который родился внутри Дома Каабы
2.6.2014 03:18
Божественная любовь и покаяние
21.4.2014 01:24
Чьи пути прикрываются - суннитов, или радикальных ваххабитов?
12.10.2014 09:35
Французский взгляд на историю Кавказа
15.9.2014 07:05
Освобождение Баку 15 сентября 1918 года
8.7.2014 09:49
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И МИГРАЦИИ «ЦАРСКИХ СКИФОВ» (II)
5.10.2014 10:19
ДАНИИЛ ДОНДУРЕЙ: «В БАКУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТЬ»
5.10.2014 09:45
У великий объектов замедляется время-Абдуррахман Джами-600
21.9.2014 04:36
Шахрияр - мастер слова
3.6.2014 05:53
НПО: «гордые и независимые» или зависимые и продажные?
8.1.2014 11:13
Лейла Алиева - лидер нового поколения
1.7.2013 08:25
Просветительское движение в Азербайджанe в начале XX века
21.1.2014 09:44
"Justice for Khojaly" в Акко
5.1.2014 02:47
Знакомьтесь - Фирудин Абдулабур
16.12.2013 10:35
В "АзИз"е прошёл День открытых дверей
5.10.2014 09:13
Дипломату-ветерану, бакинцу Сафару Бабаеву сегодня - 75!
17.1.2013 07:04
Азербайджан — родина социальных движений
2.1.2013 05:12
Бакинец из Швейцарии
15.10.2014 07:30
В Баку прибывает польская делегация
5.10.2014 12:02
Конференция на тему проблемы языка и образования этнических меньшинств Азербайджана
11.9.2014 09:12
В Баку пройдет Международная конференция , посвященная Абдурахмани Джами
1.2.2010 10:09
Потребность заниматься благотворительностью
1.2.2010 09:34
В Иране исторически не были гонения против евреев
1.2.2010 07:27
Новый год деревьев
11.9.2014 08:27
Нагорный Карабах: хроника конфликта в записках бакинского еврея
1.7.2014 12:17
Террор Армении против Азербайджана продолжается
1.6.2014 08:14
Азербайджан отметил День Республики
15.6.2014 10:24
Чему Израиль учиться у Азербайджана
24.4.2014 02:29
В Баку проходит Кубок Толерантности
31.1.2010 10:19
Хачмасские легкоатлеты
23.9.2014 03:19
Азербайджан образец толерантности, в том числе к евреям
20.6.2014 09:11
Приоритеты Израиля в Азербайджане
26.9.2013 07:35
«Хезболлах», ХАМАС, «Исламский джихад» чинят препятствия на пути мирных переговоров
30.7.2014 02:24
Рухани протянул руку Путину в решающий момент
23.6.2014 04:08
США : друзья или приоритеты
15.6.2014 12:04
Афганистану нужен новый железнодорожный план
21.9.2014 07:38
“Иранский круг” этнокультур: проблемы конфессиональной специфики
30.7.2014 10:19
Медицинское "паломничество " в Иерусалим
29.6.2014 04:22
Запоздалый идеолог "единой иранской нации" (Часть VI)
21.9.2014 07:26
Пару слов об Азербайджанцах в Иране
1.7.2014 12:22
Пишевери в Касри-Гаджаре
5.1.2014 02:21
«ХАКИКАТ» (Истина) –пишет об Иранской реальности
27.8.2014 09:02
Выборы в Абхазии выиграла Москва
30.3.2014 09:39
Северо-Восточный Кавказ, его география, население и феодальная элита
11.2.2014 09:29
Иран предлагает создать свободную экономическую зону в Дагестане
27.11.2013 04:20
В Дербенте прошла конференция «1700-летие принятия христианства в Дербенте как государственной религии Кавказской Албании»
22.5.2013 08:15
Албания и албанский этнос (Часть II)
22.5.2013 08:12
Албания и албанский этнос (Часть I)
8.5.2014 11:53
Влияние специфики образа мышления на демократическую ситуацию
1.12.2013 05:48
Этнические аспекты межличностных отношений в процессе трудовой деятельности (II)
1.12.2013 05:44
Этнические аспекты межличностных отношений в процессе трудовой деятельности (I)
21.9.2014 07:43
Вопросы этнической идентичности башкир рода Гирей
29.6.2014 07:10
Место быка, волка, барса и змеи в тюркской мифологической традиции
10.12.2013 09:05
Ямские жрецы
29.5.2013 10:35
Каланкатук – взгляд в историю (Часть 2)
22.5.2013 08:47
Каланкатук – взгляд в историю (Часть 1)
6.5.2013 05:19
Воздействия на природу определяет характер, а не степень культуры
26.3.2014 09:10
В Азербайджане прошел первый фестиваль "Новруз"
5.1.2014 03:25
Зула Хурал - калмыкский Новый год
28.12.2013 07:50
С Новым Годом! Дед Мороз, приходи!
30.7.2013 07:34
Происхождение азербайджанцев по данным археологии (Часть II)
30.7.2013 07:32
Происхождение азербайджанцев по данным археологии (Часть I)
10.4.2013 02:01
Самоназвание азербайджанлылар, а для соседей тэрэкэмэ
17.3.2014 12:17
Международный день татарской кулинарии прошел в Баку
1.2.2014 04:31
Кряшены - потомки монгольских христиан-кераитов или татары?
17.4.2013 04:50
Голүмең бакчасында... и Абдулла Тукай
4.6.2014 08:04
Евреи Азербайджана гордятся своей родиной
12.4.2014 01:20
Евреи Азербайджана стремятся стабильности и миру
12.4.2014 01:10
Горско-еврейские ашуги – магIани хундегоргьо
12.3.2014 07:41
Далдам алай ярдин мехъер...
15.12.2013 05:53
Лезгинская книга на международной выставке в Баку
11.12.2013 12:28
«Самур» газетдин «элкъвей стол»
4.5.2014 10:54
1836 году был вбит последний гвоздь в гроб удинской духовной культуры
5.1.2014 04:09
Удины Азербайджана скоро обретут своего теолога
27.11.2013 04:25
Удины — аборигенный народ в Азербайджане
15.12.2010 05:26
Цахуры перейдя Кавказский хребет основались в Азербайджане
11.9.2010 05:59
Ассори – приближенные сасанидских царей
23.8.2010 09:56
Ингилойцы Алазанской долины
25.12.2012 06:14
Аварская музыка зажигала в Баку
12.7.2010 04:13
Традиционное питание аварцев Гунибского района
16.3.2010 04:14
Этнография Джаро-Белоканских аварцев
4.5.2014 10:36
Политический тренд черкесского вопроса
13.4.2014 05:06
Национальная одежда черкес - сквозь религиозную призму
22.1.2014 05:20
Украина давит на черкесский вопрос
2.8.2010 07:39
Этногенетические коды персов (Часть II)
11.5.2010 04:31
Этногенетические коды персов (Часть I)
24.11.2013 07:13
Объединение "Азери-талыш" отмечает юбилей
20.9.2013 08:38
В Баку обсудили роль женщины в сохранении талышского языка и культуры
28.8.2013 08:32
Misibət bə vədəye
9.10.2014 12:49
Pîrozbahî Ahmede Hepo ra!
17.7.2014 02:32
Во благо ли езидам воссоединение в единный курдский народ?
24.5.2014 04:44
Ахмеде Апо -80
11.3.2010 03:10
О татах, Ануширване, Ширване и других
12.2.2010 08:10
О татах, Ануширване, Ширване и других
30.1.2010 11:24
Из Афганистана в Азербайджан
12.10.2014 12:02
Перед историческим знаменем Полоцкого корпуса кадетам нужно принимать присягу
6.8.2014 04:50
Немного о тюркских корнях украинцев
12.4.2014 12:58
Благотворительный Пасхальный базар в Баку
26.8.2010 06:15
Ара Гехецик - умирающее и воскрешающее божество
7.8.2010 04:44
24 Армении
19.2.2010 07:51
Хаи присвоили все армянское
10.12.2012 05:37
Лазы в водовороте событий
7.7.2010 05:34
Грузинский Прометей-богоборец Амирани
29.1.2010 08:36
Грузины потомки государств Урарту и Наири
29.6.2010 04:25
Имитация миротворчества
4.2.2010 05:11
Армяне заложники больного национализма
2.2.2010 05:09
Армяне присваивают Холокост
30.9.2014 03:49
Геополитическая концепция «Южный Кавказ»
1.11.2013 07:13
По какому пути идет Турция?
6.12.2012 05:58
Как только Запад находится в кризисе, начинает войну
13.6.2014 01:17
После праздника «Caspian Oil & Gas 2014»
1.12.2013 04:09
Интеграция и этнокультурная идентификация: характер взаимосвязи
11.8.2013 02:02
Азербайджан и Иран определили религиозные и политические приоритеты
3.3.2010 07:58
Аура – невидимое тело
4.2.2010 03:16
Что такое Джйотиш ?
12.10.2014 09:42
Политические партии представили документы
9.10.2014 11:57
Подписаны соглашения
7.10.2014 11:41
Политические партии - в процессе модернизации государства и общества
27.8.2014 09:16
Загадочная духовная культура народа люли
21.10.2013 07:24
Почему к цыганам определяют устоявшийся стереотип?
1.6.2013 08:31
Цыганское население Республики Татарстан
15.10.2014 07:45
Обеспечения региональной безопасности на Каспии в современных условиях
30.9.2014 04:12
Даже если конвенция по статусу Каспия будет принята…
30.9.2014 03:46
Новый проект Назарбаева - Каспийский таможенный союз
1.12.2013 05:54
Трагедия в Дейр-Ясине как историографическая проблема
17.2.2013 04:05
Созданием Палестинского государства, Ближний Восток обретет мир
12.5.2013 06:55
Турция готова окончательно решить проблему Северного Кипра
12.5.2013 06:47
Мы не откажемся ни от тюркского национализма, ни от своего государства
1.2.2014 05:39
Ислам как инструмент протестных настроений на Северном Кавказе
22.1.2014 06:10
Опрос общественного мнения в Абхазии