Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           Az (1) Ru (1) En (1)

Çərşənbə, 26 Sentyabr 2018 08:16

Nizami Gəncəvinin "Kərpickəsən kişinin dastanı" talış dilində

Written by 
 Nizami Gəncəvinin "Kərpickəsən kişinin dastanı" talış dilində Mikayıl Abdullayev. “Kərpickəsən kişinin dastanı” (fraqment)

Şam şəhri tərəfədə qıləy piyəmerd hesbe,
Co bəbe bəşəriko, bənə huri jidəbe.

Əbofti boştəro əv aləfo, əncəro şəy,
Bemınnət qardəbe, har ruj kərpic tumo əkəy.

Koye, eqıniyəbəy sipər dasto əmiron,
Əvotin ki, bə ğəvi sipərkən çəy kərpicon.

Əçəy kərpicono ki əduti boştə məzor,
Jo əzni xoş bəhıte, bıboən qırd qınokor.

İ ruj piyəmerd ıştə akovi mole-mole,
Tulədə de sımənə, de ovinə bə kobe.

Kənoko beşe qıləy ğədəsər, zəğər cıvon,
Bə pi xitob kardışe, zıvonədə ah-əmon:

"Im çı koye kardedəş?.. Im çı cur exrocəti,
Əncəx ğulon petovdən bə jıqonə zilləti.

Məjən şımşi ənədə bə zəmini, bəşt səpo,
İ luzi nuni niyon kiye bəkarde tıko?

Im ğəlibi bə otəş şodə bıdə bıvəşo,
De qıləy co ğəlibi ruj bıbəm tı boştəro.

Bo axirəti dınyo ğəzənc karde ko bıkə,
Dast bıkəş sığ-anqluko, ıştəni behol məkə.

Piyəmerdiş, bınışt-bəşt tı əncəx de pipışkon,
Vadə, çı cıvonon ko cıvononən bıvindon.

Piyəmerdi votışe: "Ğədəsərəti məkə!
Deştə koy məşğul bıbi, tı bəmı ağıl mədə!

Sənəti soybon deştə sənətinə jiyedən,
Piyon kərpic bıredən, ğulon bo kırınedən.

Əziyətin bıboən omutıme ım sənət,
Ki, çımı qıyədə çı hiç kəsi nıbo mınnət.

Xəzinə cəm kardənim bıkən mıni məsxərə,
Deştə dasti zəhməti jiyedəm az, hay balə!

Nun ğəzənc kardedəm az, məstən çımı bəboli,
Bə həzo həromi az nibədom i həloli."

Sute reçinə cıvon pi votə sıxanono
Şeədə tılə-tılə ars eməy çəy çaşono.

Vəste həni, Nizami, ve kuəy çı dınyo bə,
Rəsə həni çəy məğom, bıku dini bəy ısə.

Tərcumə: Vüqar Həmati

Read 774 times


XƏBƏR LENT

ƏN ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR