Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           Az (1) Ru (1) En (1)

Çərşənbə axşamı, 13 Fevral 2018 00:00

QƏLƏVONİ KİNƏ HEKOYƏ.

Written by 

Barzənəfo vaxtbe, qələvonə pə qələş bə hur jəşbe, oməbe bə kə boştə dinci səy. Şinənozi niyə tojə təy kardəşbe, dı iskan tojə duədə doşe bə Sərdarə mamu, tənuədə tojə patə nunədən de xınqi pəni noşe çəy vədə,Iştənən oməy nışte çəy kəno.
Sərdarə mamu çımi dənəmədəş zınəy ki,Şinənozə xalə dıl pure,çiçışsə vote pidəşe.
Zıvelə sırəş karde, votşe-Əğəli kinə, çiç bə bə sıxaninə odəmi oşedəş. Bə Şinənozə xalən ım qərəkbe hejo.
-Vote:-merdə, ladi çı əğli məktəboşon xəbə vığandəşonbe ki, Vılənoz bə məktəb boçi omedəni? Məktəbi yoli votəşe,maştənəku hukman bo bə məktəb.
Sərdarə mamu cılmə purən bıbu cəvob doşe:
-Boştəşon vote, bəs van dumo ki bəşe, yeralmon ki ov bədo?
-Merdə, az əvoni bə ro doydəm tələkəy, bıdə əğıl maştənəku bə məktəb bışu,zoonı həmə pəs əçovın karde, çəmə çəşi siyo-sipi iqlə kinəmon heste ısət, bıdə hiç nıbu əv bahando, qavər bə yolə məktəb dəşe zınəşe, loğmon be.

-Haye-ha, bahande alim bəbe.
-Ço nibəbe, pəynə Bağdəqul miəlliməm vinde,bəmı votşe, vallah Vılənozədə bə hofizə çəmə məktəbi hiç əğılədə ni, şımə çə əğıli səpe eqınən,bıdə bahando, çə əğıli oxoyış çok bəbe əqəm bahandıvnoşon.
-Vəse-vəse, çımı səy xərob məkə,bəşt çımı nuni dənə bə tumə bıdə bışum,qələ dəlıve vaxte.
-Çok merdə, hozıye tumə, ğomğomonım dıqlənmən pur kardə, qıləyədə qılove,qıləyədə honi ov, pəsokə ğəndmən patəmbe, çəvədəmən noəme.
– Əhsən bətı Əğəli kinə,bətı həlole ıştı moə şıt.
Merdə, Vılənozi maştə bıvğandom bə məktəb?
-Kəxobi kinə, lap handışe dəşe bə yolə məktəb, çəy dumo çiç bəbe, çoknə bahande?konco bəmande?, əy besəyvon Boku miyonədə çoknə obəqətem?, vindəniş ha ruj qıləy axməxə xəbə beştə.
-Tı ray bıdə bə məktəb şe, de əmandəyı koy nıbu, əmandəy bəçmı qıye, yodo beməkə əmə Toloşimon, bəməku jəqo çiyon əbıni.
-Əğəli kinə, jıqo şedə mıni çı roo bebəkaş, bəmı zəmon bıdə, bıdə çok-çoki fik bıkəm.
-Çok merdə, bışi, əncəx çok fik bıkə, ısətnə zəmonə bənə sıftənnə ni, Əsqər məllimi kinə handışe ısə əve bənqədə ko kardə, bəy ki çiç vote bəzıneki.
-Çok Əğəli kinə, bıdə bışum,həni diye, qələ ısət dəlıvə.
-Şinənozə xalə zınedəbe ki, ın merd bə ray oməkəs ni,co çiyon fik karde qərəke. Merdi dəro karde bə peşt Vılənozış vanq kardışe ıştə tono.
Vılənozən qıləy yolə çəş-bəvə kinəbe, dırozə muyonən vaədəy ıştə amisə, ıştənən har koy çəmi zınedəbe, ve çısqə kinəbe, Vılənoz vite-vite oməy çı Şinənozə xalə tono.
-Vılənoz, kinəlim, ıştı pə əqəm rayış nıdoşe ıştı bə məktəb şe çiç bəkamon?
-İnəle, mı bətı sıxan doydəm, əqəm mınon bə məktəbon noone, az de Xıdo koməqi hukman bə yolə məktəb dəbəşem, loğmon bəbem.
-Zındəm çımı kinə, az bətı bovə kardəm, hələ bunum çiç kardedəməni, tı hələlığ Şahab miəllimi kinəku dərson xəbə bıstən bahand, az ıştı pıə bə ro bəvam.
-Çok inə, az bışum Vəskinəku dərson xəbə bıstənom.
Vılənoz bə so beştə bə Vəskinəmon kə şero, iberdəmədə vində hamsiyə zoə Vuqar vite-vite etəğeydə bəçəvon so, -haydə bə Şinənozə xalə bıvot rərə bə loğmoni kə zanq bıkə bıdə ıştəni bırosno,Sərdarə mamu lınqi mori tıkniyəşe.

-Çiç?,koncoye? -ha inə-ha inə rərə bə loğmoni kə zanq bıkə, pıə lınqi mori tıkniyəşe, az vitim, şedəm vəy.
Vılənoz vite vite şe dumo pıə tərəfi, Şinənozən dastmoşış qətəbe bə ğıbilə mandəbe, bə Xıdo bə lovə be bo merdi bə ray omeyro ,əvən rəyrə bə loğmoni kə zanq kardışe, ıştənən vite çı Vılənozi dumo.
Vılənoz iminə rəsəy bə pıə həray, vindışe pıə olxartə qıləy yolə sıği bınədə, ranq-ruəş zard bıə,ıştənış qin nıkardışe,çı pıə şavlo poçə desbə zonoğ petə kardışe, vindışe ki, soxə mori çı lınqi kuti tərəfo, çıği piyoş tıkniyəşe, həmonə vırə kavuket bıə, ıştə pəlu okardışe ıştə səo, ğoym-ğoymi çı zonoğı jiyo bastışe, dəmande deştə qəvi mori tıkniyə vırə pespıniye, pespınişe çan kərə bə kəno tu kardışe.çəğın dast ğandışe çı pıə tuməo sardonə ov bekardışe, bəçey dimi, qıy qəvuliş peşandışe, i ğurtişən bəy doşe bo peşome, hejoən bə pə dılvandi doydəbe ki,norohət məbi, hiçi əbıni, zəhərım həmə pespınime.
Şinənozən oməy rəsəy, vindışe Vılənoz ak-ovi dılədəy, merdi ranqən zardı-zuke,ıştəni penoəşe bə sıği mandə, rəyrə etəğəy bə nezədə bə dəy tərəf, çəğın dı-seqlə hoftiyə livə çınişe vardışe noşe yarə səpe, ıştə səpennə ləçəkşən evate bastışe çəy səpe. Tikəy dəvarde loğmon oməy ıştəni rosnişe, vindışe qərək bə koməqon kardə bıən, votşe: -əhsən bətı,çı qələvoni kinə bıbi, ənə fərosətin bıbi, çı əğıli oxoyış yolə loğmon bəbe inşaallah, har koməq bə,azən qıləy darzən bəjem dəbəvarde bəşe.
Loğmoni sıxanon bə Şinənoziş ləzzət doşe, ıştə dıldə votışe, şukur bə Xıdo zınəy, əv har çiy zınedə.

Şanqo be, Sərdar mamu Şinənozi  vanq kardışe ıştə paliyo, votşe: -Şinənoz çı loğmoni votəyon bəçmı səy nıştin,maştənəku Vılənozi bıvğandiş bə məktəb, qavər yolə loğmon be, bəmənən səbarzi bəbe, bə cəmatiyən koməq bəbe.
Şinənozə xalə bə Xıdo ve şukur kardışe, əv zıneydəbe ki, merd ray nıdə ə koy nibənə qəte, votışe: -çok merdə tı çı cur votdəş jəqoən bəbe.
-Vılənozi miyonə məktəbi de çokə ğıymətonış orıxnişe, bə yolə məktəb, bə loğmonəti dəşe, əvrəşən de çokə ğıyməti orıxnişe, loğmonəti səşe, oməy bəştə di.
Çə rujnəku ki əğıli bə məktəb nəvğandi ,Vılənozi əhvoloti bə yod əvəyn. Jəqo-jəqo diyədə çan qılə kinə yolə məktəbədə handışe, ko soyb be. Vılənozən bəvon ıştə dasto omə koməqi əkəy.

Fuad Mondiqovıj

http://dodoqezeti.net/q%c9%99l%c9%99voni-kin%c9%99-hekoy%c9%99/

 

Read 303 times


XƏBƏR LENT

ƏN ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR